1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 1059/19/VII/P z 25 czerwca 2019 r., wywieszony na okres 21 dni od 28.06.2019 r. do 18.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Pustej 7B, oznaczonej w obrębie Leszczynki jako działka gruntu nr 762 o pow. 472 m2, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1091/19/VIII/P z 2 lipca 2019 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 3.07.2019 r. do 24.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r. W konkursie nie została złożona żadna oferta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 26 sierpnia 2019 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5 485 m2, ul. Sieradzkiej „40” o pow. 826 m2; ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2; ul. Miętowej 124 pow. 918 m2; ul. Kuśnierskiej 14A o pow. 1 069 m2, ul. Zbożowej o pow. 3 520 m2, ul. Bosmańskiej/Aragońskiej o pow. 11 116 m2, ul. Modlińskiej 23 o pow. 1 042 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14 280 m2 i ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 25.06.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu.
Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu oraz pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości tj. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 21D znajdującego się w budynku przy ul. J. Dantyszka 4 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela. Zarządzenie nr 1090/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.07.2019 r.
Wykaz wywieszono od 5.07.2019 r. do 26.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni, położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Stryjskiej 29, oznaczonej jako działki nr 798/2 i 799/3, o łącznej powierzchni 2535 m2, obręb Mały Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00024645/5. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1095/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.07.2019 r. wywieszony został na okres od 3.07.2019 r. do 24.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej, oznaczonej jako działki nr 4133 i nr 4134, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 1279 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00011132/2, przeznaczonej do zamiany. Wykaz nr 1058/19/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1058/19/VIII/P z 25.06.2019 r., wywieszony został na okres od 27.06.2019 r. do 18.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej, oznaczonej jako dz. nr 1009, obręb Mały Kack - 0019, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz wywieszono na okres od 12.07.2019 r. do 2.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Afrodyty 14, oznaczonej w obrębie Chwarzno Wiczlino jako działki gruntu nr 1839, 1840, 1180/6 o łącznej pow. 821 m2, z budynkiem mieszkalnym, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1068/19/VIII/P z 25 czerwca 2019 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 25.06.2019 r. do 16.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Hodowlana 8, oznaczonej w obrębie 29 Witomino Leśniczówka jako działki gruntu nr 305/1, 308/3 o łącznej pow. 583 m2, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1069/19/VIII/P z 25 czerwca 2019 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 25.06.2019 r. do 16.07.2019 r.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni robotnika do prac ciężkich (pielęgnacja zieleni) w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
zatrudni administratora e-Dziennika w wymiarze 1/2 etatu.
Szczegóły pod nr. tel. 58 624 82 86 lub osobiście.
***
Dyrekcja Przedszkola nr 28
poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika do prac ciężkich w pełnym wymiarze czasu pracy.
CV można składać w biurze przy ul. Narcyzowej 3 lub wysłać na adres e-mail: przedszkole@p28.edu.gdynia.pl do 2.08.2019 r. Szczegóły pod nr. tel. 58 624 13 81.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub na adres: zschie@zschie.pl.
Kontakt tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni od 1 września 2019 r. w wymiarze pełnego etatu nauczyciela matematyki.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni od 1.09.2019 r.:
nauczyciela chemii z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego (klasa dwujęzyczna) w wymiarze 4 h;
specjalistę ds. kadr i płac w wymiarze 1 etatu.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Kontakt tel. 58 623 25 88.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni głównego księgowego.
Termin składania dokumentów: 15.07.2019 r. godz. 12.00. Tel. 58 622 26 24
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni od 1.09.2019 r. nauczyciela przedmiotów okrętowych w niepełnym wymiarze czasu pracy (12 h).
Dokumenty należy składać w sekretariacie lub kadrach. Kontakt tel. 58 621 68 91.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5, położonych
w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 12.07.2019 r. do 1.08.2019 r.

  • ikonaOpublikowano: 11.07.2019 09:44
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.07.2019 09:44
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona