1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej:
– wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1116/2019/VIII/P z 9.07.2019 r., wywieszony został na okres od 11.07.2019 r. do 1.08.2019 r. Dotyczy on działki nr 1181 o pow. 0,0183 ha i działki nr 1182 o pow. 0,0368 ha, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino zapisane w KW GD1Y/00024564/3 oraz działki nr 717/2 o pow. 0.0040 ha, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino zapisanej w KW GD1Y/00024558/8 – przy ul. Aresa;
– wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1117/2019/VIII/P z 9.07.2019 r., wywieszony został na okres od 11.07.2019 r. do 22.08.2019 r. Dotyczy on działki nr 656/1 o pow. 0,0030 ha i działki nr 659/1 o pow. 0.0031 ha, obręb 0024_Pustki Cisowskie zapisane w KW GD1Y/00015349/4 – przy ul. Chabrowej;
– wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1120/2019/VIII/P z 9.07.2019 r., wywieszony został na okres od 11.07.2019 r. do 1.08.2019 r. Dotyczy on działki nr 2120/3 o pow. 0,0072 ha, obręb 0022_Orłowo zapisanej w KW GD1Y/00114264/8 – przy ul. Szyprów.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji łącznicy zjazdowej z jezdni Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp51
Termin składania ofert: 22.07.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego (pok. 407 – sekretariat).
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z dociepleniem budynku głównego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 575015-N-2019 z dnia 2019-07-17. Wymagany termin realizacji: 31.10.2019 r.
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ dostępne są na www.ckziu1.gdynia.pl i www.gdynia.pl/bip
Termin składania ofert: 5.08.2019 r. do godz.10.00 w siedzibie szkoły (pok. 101 – sekretariat).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 5 sierpnia 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Wielkopolskiej „98-100” o pow. 353 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kaczewskiej 4A o pow. 68 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2, ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” 4.07.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 oraz pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni na cały etat osobę do sprzątania. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. tel. 58 669 03 64 lub w pokoju administracji.
***
Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
ogłasza rekutacje na stanowiska:
– Samodzielnego Referenta ds. Zieleni w Pionie Eksploatacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy.
Aplikować można do 27 lipca.
– Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Pionie Dyrektora w pełnym wymiarze czasu pracy.
Aplikować można do 9 sierpnia.
Więcej informacji na stronie http://zbilk.gdynia.pl/zbilk/oferty-pracy.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni główną księgową na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu w Przedszkolu nr 53.
CV można składać w sekretariacie przedszkola przy ul. Wiczlińskiej 93 lub wysłać na adres: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni od 1 września 2019 r.:
– nauczyciela biblioteki multimedialnej w wymiarze ½ etatu;
– nauczyciela świetlicy wymiar – pełen etat.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły.
Kontakt tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu.
Informacji udziela kierownik administracji pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub mailowo: zschie@zschie.pl.
Kontakt tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 do 5 sierpnia 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Wielkopolskiej „98-100” o pow. 353 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kaczewskiej 4A o pow. 68 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2, ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Dzienniku Bałtyckim” 4.07.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 oraz pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1126/19/VIII/R z 16.07.2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcie żywnościowego.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi: do 133 800,00 zł w okresie 1.09-31.12.2019 r.; do 401 400,00 zł w okresie od dnia 1.01-31.12.2020 r.; do 401 400,00 zł w okresie 1.01-31.12.2021 r.; do 401 400,00 zł w okresie 1.01-31.12.2022 r.; do 401 400,00 zł w okresie 1.01-31.12.2023 r.; do 267 600,00 zł w okresie od 1.01-31.08.2024 r.
Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres 1.09.2019 r.- 31.08.2024 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pldo 8 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl – do 9 sierpnia 2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w BIP MOPS Gdynia i UM Gdynia, na www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi: ul. Abrahama 73 boks nr 3, pow. 16,00 m², położony na dz. nr 2305, obręb 26, KW GD1Y/00064440/0; czynsz wywoławczy 165,00 zł + 23% VAT, wadium 410,00 zł; al. Marsz. Piłsudskiego 50 boks nr 9 (motorowo-rowerowy), pow. 5,09 m², położony na dz. nr 467, obręb 16, KW GD1Y/00027962/4; czynsz wywoławczy 53,00 zł + 23% VAT, wadium 130,00 zł; ul. Ramułta 32 boks nr 13, pow. 19,23 m², położony na dz. nr 263/2, obręb 18, KW GD1Y/00037526/9; czynsz wywoławczy 133,00 zł + 23% VAT, wadium 330,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 1, pow. 15,60 m², położony na dz. nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9;czynsz wywoławczy 161,00 zł + 23% VAT, wadium 400,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 7, pow. 15,90 m², położony na dz. nr 1544, obręb 13, KW GD1Y/00052104/6; czynsz wywoławczy 164,00 zł + 23% VAT, wadium 410,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 13, pow. 16,10 m², położony na d. nr 1534, obręb 13, KW GD1Y/00052105/3; czynsz wywoławczy 166,00 zł + 23% VAT, wadium 410,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 32, pow. 15,50 m², położony na działce nr 1534, obręb 13, KW GD1Y/00052105/3; czynsz wywoławczy 160,00 zł + 23% VAT, wadium 400,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 43, pow. 17,20 m², położony na dz. nr 1535, obręb 13, KW GD1Y/00052106/0; czynsz wywoławczy 178,00 zł + 23% VAT, wadium 440,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 153, pow. 16,70 m², położony na dz. nr 1548, obręb 13, KW GD1Y/00052492/2; czynsz wywoławczy 172,00 zł + 23% VAT, wadium 430,00 zł; ul. Śląska 51 boks nr 184, pow. 16,90 m², położony na dz. 1579, obręb 13, KW GD1Y/00024303/6; czynsz wywoławczy 174,00 zł + 23% VAT, wadium 430,00 zł. Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 3 września 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne do 2 września 2019 r. w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub przelewem bankowym (za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta). Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. 428 na IV p. urzędu. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 668 85 12 lub 58 668 85 13.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu – stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni, Nr 1140/19/VIII/P z 16.07.2019 r. – nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Rdestowej/Chwaszczyńskiej, o powierzchni 4916 m2, stanowiącej działkę nr 1049 obręb 0014 Dąbrowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00011186/5, przeznaczonej do użyczenia na rzecz osoby prawnej, na czas oznaczony – 20 lat, z przeznaczeniem na wybudowanie i prowadzenie centrum magazynowo- dystrybucyjno-biurowego. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 18.07.2019 r. do 8.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.
Środki w wysokości 35.000,00 zł przyznano Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr 0000677613) na realizację zadania pt. „Witomino – Moim Miejscem – Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkam”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz NSZZ Solidarność 80 Region Pomorski.
Wykaz wywieszono na okres od 17.07.2019 r. do 7.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 431 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Wykaz wywieszono na okres od 10.07.2019 r. do 31.07.2019 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że na wniosek nr 44792/2019 z 28.03.2019 r., Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Łucyk, została wydana 19.07.2019 r., decyzja nr RAAIII.6740.8.1.2019.RW-915/rozbud.ulic o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa ulic Lidzkiej, Trockiej oraz fragmentu ul. Druskiennickiej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym m. in. budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci: elektroenergetycznej oświetleniowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągowej” na działkach nr: 3428, 3394, 3395, (3465*), 3464, 3382, 3557, 3558, 3559, 3563, 3562, 3561, 3560, 3496, (3495*), 3497, 3708, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 3621, 3622, 3627, 3628, 3629, 3391, obręb Mały Kack 0019 (* działki objęte projektem podziału).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Można zapoznać się z nią w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pokoju 324 (tel. 58 66 88 422) w poniedziałki w godz. 12.00-16.00, środy i piątki w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1118/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.07.2019 r. – nieruchomości położonej przy ul. Witomińskiej 34 o pow. ca 30 m², obejmującej część działki nr 965 obręb 0013 Działki Leśne przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat na zagospodarowanie terenu – zieleń, pomieszczenie gospodarcze.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 15.07.2019 r. do 5.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Tatrzańskiej 5/3A stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 1141/19/VIII/P z 16 lipca 2019 roku, wywieszono na okres 21 dni, od 19.07.2019 r. do 8.08.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy: ul. Warszawskiej 53/20, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 1142/19//VIII/P z 16 lipca 2019 roku, wywieszono na okres 21 dni, od 19.07.2019 r. do 8.08.2019 r.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni:
– nauczyciela z fizyki w niepełnym wymiarze godzin,
– nauczyciela przedmiotów odzieżowych oraz fryzjerskich. Wymagany tytuł mistrza w zawodzie fryzjerskim.
Informacji udziela sekretariat pod nr. tel.: 58 622 26 24, 58 669 97 33.  • ikonaOpublikowano: 25.07.2019 10:48
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.07.2019 11:23
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona