1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Skuteczne odstąpienie od umowy zawartej na odległość – odcinek 4

Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?
W jednym z poprzednich odcinków wskazano, że co do zasady ustawa o prawach konsumenta wprowadziła przepis dający konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo odstąpienia od tej umowy może w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może też złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia, np. wysyłając e-mail do konsumenta.
Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się.
Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia. Co do zasady powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (nie dotyczy to sytuacji, a której sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta).
Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.
Pamiętaj też, że w razie wątpliwości możesz zgłosić się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul. 10 Lutego 24, pokój numer 112 (pierwsze piętro)). Biuro czynne jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 8.00-16.00, natomiast w środy w godz. 8.00-17.00. Kontakt z pracownikami Biura możliwy jest także pod adresem poczty elektronicznej: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl oraz nr. tel. 58 668 82 00.

ikona