1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie wspierania zadań dotyczących działań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację programu Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020-2022.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Przewidywana kwota dotacji wyniesie łącznie 500.000 zł.
Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 6 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w terminie do 9 grudnia do godziny 12.00.
Na kopercie zawierającej Potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Konkurs Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2020-2022”.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Informacji udziela: Beata Grzegorska – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, Gdynia, tel. 58 668 20 25).
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.
Powiatowa Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady.
Dokonywanie zgłoszeń upływa w terminie 4 grudnia 2019 r.
Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43, II piętro. Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.gcz.gdynia.pl lub osobiście w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020-2021”.
Do 11 grudnia 2019 roku organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020-2021”, ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 1578/19/VIII/R z 15.11.2019 roku. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w klubach seniora w Gdyni i tworzeniu nowych klubów seniora.
Na realizację zadania w latach 2020 – 2021 Gmina Miasta Gdyni przeznaczy kwotę 250.000,00 zł. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.12.2019 r.
Szczegółowe warunki konkursu na stronach: cas.gdynia.pl oraz na gdynia.pl/bip.