1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Sesja RM w trybie korespondencyjnym

Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska podjęła decyzję o zwołaniu najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni w trybie obradowania korespondencyjnego. Radni zagłosują nad 5 uchwałami.
Tryb korespondencyjny jest zgodny z art. 15 zzx ust. 2 Ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi w sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568) i statutem Miasta Gdyni.
Przewodnicząca Rady Miasta zwołała sesję na dzień 29 kwietnia o godz. 10.00. W porządku są uchwały w sprawach:
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
– udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego;
– zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni;
– programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020;
– wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2020.
Materiały zostaną przekazane radnym oraz udostępnione na www.gdynia.pl/bip.
Druga część sesji odbędzie się 30 kwietnia o godz. 14.00.
Obie części będą transmitowane.