1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Przed XIX Sesją Rady Miasta Gdyni

15 maja o godz. 12.00 w sali „C” Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Gdyni.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok;
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034;
– udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu i powiatowi tczewskiemu;
– aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni;
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok;
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia;
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
– przyjęcia raportu z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
– zmiany Uchwały Nr IV/82/07 z 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 5;
– zmiany Uchwały Nr IV/56/18 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni;
– o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej;
– zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły;
– ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych ulic: Sochaczewskiej, Grzybowej, Aresa, Bohaterów Getta Warszawskiego, kpt. A. Kasztelana, Łopianowej, Stefana Kisielewskiego, Tulipanowej;
– nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. Abrahama 71 i Świętojańskiej 61 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości;
– odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy alei Zwycięstwa 138/20A;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szyprów 2B;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stryjskiej;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Wiczlińskiej;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej przy ul. Jana z Kolna;
– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych przy ul. Aluminiowej, ul. Manganowej, przy al. Zwycięstwa 62/19, przy ul. Kopernika, przy ul. kontradm. X. Czernickiego, o pow. 527m2 położonej przy ul. Żółkiewskiego, o pow. 1100 m2 i 800 m2 położonych przy ul. Rybaków;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 3;
– zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 108 A-C;
– skarg Pana ZC na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
– określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegóły www.gdynia.pl/bip.

ikona