1408 (1108) 2020-05-08 - 2020-05-14

Rada Miasta Gdyni obradowała korespondencyjnie

W dniach 29-30 kwietnia odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Gdyni, nietypowa, bo przeprowadzona w trybie korespondencyjnym.
W wyniku głosowania radni zdecydowali o:
– zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
Uruchomienie kredytu jest niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej budżetu miasta w związku z ograniczeniem spływu dochodów budżetowych, spowodowanym złą sytuacją podmiotów gospodarczych, poszkodowanych przez pandemię koronowirusa.
– udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,
Radni postanowili udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój Infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” w wysokości do kwoty 70 265,75 zł.
– zmianie uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni,
Z uwagi na sytuację gospodarczą wprowadzono zmianę stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki sezonowe (gastronomiczne) bez względu na kategorię drogi 0,01 zł, zamiast stawek 0,60 zł (drogi krajowe i wojewódzkie) i 1,20 zł (drogi powiatowe i gminne).
– programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020,
Miasto w drodze konkursu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”, stąd część zadań określonych w programie realizował będzie podmiot prowadzący schronisko.
Gmina Miasta Gdyni podpisała umowę z Michałem Michalskim lekarzem weterynarii – prowadzącym Gabinet Weterynaryjny przy ul. Rdestowej 6/2 w celu świadczenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki. Gmina w umowie z tym gabinetem weterynaryjnym zapewnia świadczenie pomocy weterynaryjnej również dzikim zwierzętom.
Ustalono też miejsce opieki dla zwierząt gospodarskich czasowo odebranych lub z innych przyczyn pozbawionych opieki.
Miasto na realizację tych zadań zabezpieczyło środki w budżecie miasta na 2020 rok w wysokości 2 733 970 zł brutto.
– wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2020,
Do rejestru kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Miasta Gdyni wpisane zostały:
– kąpielisko Gdynia Śródmieście;
– kąpielisko Gdynia Redłowo;
– kąpielisko Gdynia Orłowo;
– kąpielisko Gdynia Babie Doły.
Kąpieliska będą otwarte od 26 czerwca do 31 sierpnia.

ikona