1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

18 maja otwieramy przedszkola i żłobki

Gdynia przygotowuje się do otwarcia przedszkoli i żłobków 18 maja. Po zapoznaniu się z wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, podjęto szereg nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zasady dezynfekcji pomieszczeń, korzystania z placu zabaw czy postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia – prezentujemy wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do placówki.

Procedury w żłobkach i przedszkolach obowiązujące od 18 maja.
Ograniczono liczebność grup – do 12-14 dzieci.
Przyprowadzić można tylko dziecko zdrowe oraz złożyć oświadczenie dostępne w placówce. Rodzice i opiekunowie muszą zachować min. 1,5 m odległości od siebie, a przed wejściem zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz mieć zakryte usta i nos. Wraz z dzieckiem muszą się poddać pomiarowi temperatury. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek. Dziecko z astmą czy alergicznym nieżytem nosa może uczęszczać do placówki po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
Na placu zabaw obowiązuje zmianowość grup. Sprzęt jest regularnie dezynfekowany. Po powrocie z placu dzieci myją ręce, a opiekun też dezynfekuje.
Przebywanie osób trzecich w placówkach jest ograniczone do minimum, zawieszone są zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby z zewnątrz, z wyjątkiem rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.
Do zadań pracowników należy m.in.: usunięcie z sali sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować, np. pluszowych zabawek, dezynfekowanie powierzchni, wietrzenie sali, pilnowanie, by dzieci regularnie myły ręce, zachowanie odległości między miejscami do spania i odpoczynku oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego, zakazu bezpośredniego kontaktu między opiekunami grup oraz z personelem kuchennym.
Szczegóły postępowania znajdują się na stronach internetowych każdej placówki.
Rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby, które nie skorzystają z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

ikona