1409 (1109) 2020-05-15 - 2020-05-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Necla, oznaczonej jako działka nr 609 obręb 0016 Kamienna Góra, (jej część) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na zieleń i punkt selektywnej zbiórki odpadów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2239/20/VIII/P z 28.04.2020 roku;
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako działka nr 2903 obręb 0026 Śródmieście (jej część) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu podwórza przez Wspólnotę Mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2238/20/VIII/P z 28.04.2020 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 8.05.2020 roku do 29.05.2020 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 2244/20/VIII/R z 5.05.2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi:
a. do 451 616,00 PLN w okresie od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
b. do 903 232,00 PLN w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
c. do 903 232,00 PLN w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
d. do 451 616,00 PLN w okresie od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 29 maja 2020 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 1 czerwca 2020 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2251/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 609 m² położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 27-29, oznaczonych jako część działki o numerze 1345, 1348 obręb 0015 Grabówek, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00001091/9 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Morska 27-29. z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przed budynkami wielorodzinnymi – zieleń ozdobna, ciągi piesze i drogowe, miejsca postojowe wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 8 maja 2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 (ul. Krasickiego 28)
ogłasza nabór na wolne stanowisko: konserwatora.
Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo). Zatrudnienie: umowa o pracę. Planowane zatrudnienie: 25 maja 2020 r. Praca w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy złożyć do 21.05.2020 r. osobiście w sekretariacie SP nr 18 (w godz. 9.00-13.00 lub zostawić na dyżurce w godz. 8.00-17.00) lub elektronicznie na adres: sekretariat@sp18.edu.gdynia.pl lub aros@sp18.edu.gdynia.pl.
Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków dostępne w BIP.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2250/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5 maja 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 170 m² położonej w Gdyni przy ul. Słowiczej, oznaczonych jako część działki o numerze 393 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017304/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – do 1 lipca 2021 roku, z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 7 maja 2020 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” (ul. Kapitańska 15)
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pn. Zabezpieczenie przeciwilgociowe ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku. SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka, e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl, tel. 512 242 178.
Oferty należy złożyć e-mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl.
Termin złożenia oferty: do 27.05.2020 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek” 28.05.2020 r. o godz. 10.00.
Nie przewiduje się uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert.