1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 1474 z późn.zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 47407/2020 z 18.03.2020 r., Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Arkadiusz Trzeciak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Metalowej i Rogali w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 1172, 995, 994, 1052, 1057, 1059, 1058, 1085, 1231, 990, 993, 1036, 989, 1004, 1005, 1012, 992, 998, 999, 1000, 1001, 846, 847, 834/1 (834), 834/2 (834), 1060/1 (1060), 1013/1 (1013), 1024, 1027/1 (1027), 1028/1 (1028), 1006/1 (1006), 997/1 (997), 997/2 (997), 845/1 (845), 845/2 (845), 844/1 (844), 842/1, (842), 841/1 (841), 841/2 (841), 841/3 (841), 938, 988, 843/1 (843), 843/2 (843), 839/1 (839), 944, 960, 945, 962, 963, 984, 985, 991, 943, 961, 848 obręb 0023 Pogórze (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
W związku z wykonywaniem przez tut. organ zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, organ odstępuje, na podstawie art. 15zzzzzn pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań).
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.). Tel. kontaktowy 58 668 24 11, e-mail: m.kroplewska@gdynia.pl.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 214 000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Modernizacja osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami PKP SKM, PKP PLK i Droga Gdyńska, pomiędzy al. Zwycięstwa i ul. Łużycką w Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp24.
Termin składania ofert: 27.05.2020 r. godz. 11.15, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
– poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. kadr w wymiarze pełnego etatu;
– poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. płac w wymiarze ½ etatu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Oferty pracy na oba stanowiska można składać do 29.05.2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub przesłać pocztą na adres placówki.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2264/20/VIII/P z 12.05.2020 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni przy ul. Traugutta 2 o pow. pomieszczenia 113,01 m2, znajdującego się na działkach nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338 i 2341 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00005275/1, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Fundacji BOMALIHU. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 15.05.2020 r. do 5.06.2020 r.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki i pedagoga szkolnego na pełen etat.
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 42, 58 669 97 32.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2263/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 maja 2020 r., nieruchomości o pow. 94 m² położonych w Gdyni przy ul. Modlińskiej, oznaczonych jako część dz. nr 713, 772 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00093641/1, KW GD1Y/00017306/5 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń ozdobna.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 15 maja 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu nr 9/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0480 ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem na uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych;
– wykazu nr 10/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,1100 ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem na uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych;
– wykazu nr 11/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0450 ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem na uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych;
– wykazu nr 12/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0331 ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem na uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykazy wywieszono na okres od 22.05.2020 roku do 12.06.2020 roku. Treść wykazów jest publikowana na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2273/20/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.05.2020 roku nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono 14.05.2020 r. na okres 21 dni, który upływa z dniem 04.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, oznaczonej jako działka nr 2614, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o pow. 344 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00024558/8, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2267/20/VIII/P z 12.05.2020 r.;
– wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stankiewicza, oznaczonej jako działki nr 3240/1 i nr 3256/3, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o łącznej pow. 1065 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00070818/6, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2268/20/VIII/P z 12.05.2020 r.
Wykazy wywieszone zostały na okres od 13.05.2020 r. do 3.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2265/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 maja 2020 r., nieruchomości o pow. 301 m² położonych w Gdyni przy ul. Kieleckiej, oznaczonych jako część działki o numerze 1189, 1190, 1191, 1198, 1199 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00030477/1, KW GD1Y/00023648/9 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kielecka 18 A,B,C,D z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przed budynkami wielorodzinnymi – zieleń ozdobna, ciągi piesze i drogowe.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 15 maja 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2266/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12 maja 2020 r., nieruchomości o powierzchni ca 50 m² położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, oznaczonej jako część działki o numerze 1136 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00024361/0, – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem na działalność handlową w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 15 maja 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na drzwiach wejściowych do siedziby Urzędu Miasta Gdyni, od Al. Marsz. Piłsudskiego, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wzgórze Bernadowo, oznaczonej jako dz. nr 3007, obręb Mały Kack - 0019, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 22.05.2020r. do dnia 12.06.2020r.

  • ikonaOpublikowano: 21.05.2020 13:56
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.05.2020 08:50
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona