1410 (1110) 2020-05-22 - 2020-05-28

Radni obradowali w PPNT

15 maja o godz. 12.00 odbyła się XIX sesja Rady Miasta Gdyni. Sesja wyjątkowo – ze względów bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa – odbyła się w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Rozmiary sali udostępnionej przez PPNT umożliwiły zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy radnymi, a co za tym idzie – obradowanie w pełnym, 28-osobowym składzie Rady.
Dostępna jest retransmisja XIX sesji Rady Miasta Gdyni.
Podczas posiedzenia zadecydowano m.in. o:
– zmianie uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie,
Celem uchwały jest wprowadzenie nowych rozwiązań, które pozwolą realizować cele zapisane m.in. w Planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni, Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025 czy też w Strategii Miasta, których celem jest ograniczanie dominującej roli samochodu w centrum i rozwój usług komunikacji publicznej. Szczegóły w artykule powyżej.
– zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok,
W wyniku zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
dochodów 1.853.902.201,31 zł
wydatków 2.098.822.160,31 zł
przychodów 308.668.278 zł
rozchodów 63.748.319 zł
– zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034,
– udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie,
– przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa,
– zmianie w uchwale w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz zasad zwolnienia (częściowego lub całkowitego) z tych opłat,
– zmianie odpłatności za żłobki
Opłata za uczęszczanie dziecka do żłobka nie będzie pobierana od rodziców dzieci, którzy nie zdecydowali się wysłać dziecka do placówki w dniach od 18 maja do 30 czerwca.
– uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki (rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok o powierzchni 6,34 ha)oraz części dzielnicy Dąbrowa (rejonu ulic Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia o powierzchni 51,63 ha);
– przystąpieniu Gminy Miasta Gdyni do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020,
– zawarciu porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły.
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Termin następnej, XX sesji Rady Miasta Gdyni wyznaczono na 23 i 24 czerwca.