1412 (1112) 2020-05-29 - 2020-06-04

Konkurs „Gdynia w kwiatach 2020”

Wiosenna Gdynia wygląda pięknie, zielono i kolorowo za sprawą kwiatowych aranżacji w mieście. Wydział Ogrodnika Miasta zachęca do dbania o wizerunek indywidualnej oraz wspólnej przestrzeni, która jest częścią naszego miasta, osoby indywidualne, spólnoty i instytucje, które mają tu swoją siedzibę.

XXVI edycja konkursu „Gdynia w kwiatach 2020”, która co roku zaprasza właścicieli, wspólnoty, firmy oraz instytucje do harmonijnego kreowania otaczającej przestrzeni, jest doskonałą zachętą do rozpoczęcia tej formy rekreacji oraz sposobnością do uatrakcyjnienia najbliższego otoczenia.
Swoje aranżacje ze względu na miejsce, w którym się znajdują, można zgłosić w czterech kategoriach: Zewnętrzne części budynków jednorodzinnych; Zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.); Nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.); Zewnętrzne części budynków użytku publicznego.
Ważne, by były one widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i innymi elementami architektury. Dodatkowym, atutem branym pod uwagę w tym roku jest próba nawiązania do ogrodu bylinowego z wykorzystaniem traw ozdobnych, poprzez wykorzystanie typowych roślin oraz elementów wyposażenia dla ww. typu ogrodu.
Zgłoszenia przyjmowane są na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie pocztą elektroniczną formularza ze strony www.gdynia.pl z danymi oraz zdjęciami o rozdzielczości maksimum 2480x3508 pikseli. Każdy zgłaszany do konkursu obiekt musi być sfotografowany przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe, wydrukowane na papierze wielkości maksymalnie A4 (210x297 mm) w ilości do 4 sztuk.
Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) lub wysłać pocztą na adres: Wydział Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia lub wysłać e-mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl lub p.smolinska@gdynia.pl do 28 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

REGULAMIN
konkursu „Gdynia w kwiatach 2020” organizowanego przez Gminę Miasta Gdyni
I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w wydziale Organizatora tj. Wydziale Ogrodnika Miasta al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia, w wydaniu majowego „Ratusza’ a także na oficjalnej stronie internetowej: www.gdynia.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Organizator poinformuje na oficjalnej stronie internetowej a także poprzez informację w „Ratuszu”.
II. Cel i założenia konkursowe:
Głównym celem konkursu jest nakłonienie mieszkańców do zaprezentowania umiejętności w tworzeniu „zielonej oazy” oraz zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno.
Pozostałe oraz równie istotne to:
1. Zachęcenie mieszkańców do dbania o wizerunek otoczenia oraz miejsca;
2. Kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny, spójny, mogącej nawiązywać do otoczenia;
3. Poprawa estetyki Miasta poprzez upiększanie ogrodów, tarasów, otoczenia budynków, wejść, dachów, balkonów, okien oraz logii zdobiących przestrzenie publiczne;
4. Rozpowszechnianie wydarzenia w celu popularyzacji aranżowania przestrzeni.
III. Organizacja Konkursu:
1. Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdyni - Wydział Ogrodnika Miasta, Urzędu Miasta Gdyni przez powołaną Komisję Konkursową. Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest zastępca Naczelnika w Wydziale Ogrodnika Miasta, Hanna Niedźwiecka-Pasternak.
Pozostali członkowie Komisji Konkursowej:
Małgorzata Omachel-Kwidzińska – kierownik Referatu Relacji z Mediami
- Karolina Szypelt – Referat Relacji z Mediami
Przemysław Kozłowski – Referat Relacji z Mediami
Zofia Halikowska – Wydział Ogrodnika Miasta
Patrycja Smolińska – Wydział Ogrodnika Miasta
2. Zgłoszenia konkursowe będą rozpatrywane w czterech kategoriach:
A. Zewnętrzne części budynków jednorodzinnych;
B. Zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.);
C. Nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.)
D. Zewnętrzne części budynków użytku publicznego.
Zgłoszeń dokonują osoby w przypadku: 2A – Właściciele domów; 2B, 2C – Właściciele mieszkań, współwłaściciele, zarządcy obiektów, osoby w imieniu osób lub jednostek mających prawo do władania tym terenem (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe); 2D – Właściciele, zarządcy obiektów.
3. Dopuszczenie do konkursu leży w decyzji Komisji powołanej do jego przeprowadzenia. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu, w tym oceny prac konkursowych i rozstrzygnięć konkursu, podejmuje Komisja Konkursowa.
IV. Uczestnicy i zasady konkursu:
1. Konkurs obejmuje teren całego Miasta Gdynia.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w punkcie nr 2, ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury; do konkursu można zgłosić jeden adres ewidencyjny; w przypadku złożenia więcej zgłoszeń na jeden adres ewidencyjny, Komisja Konkursowa ma prawo wziąć pod uwagę tylko jedno zgłoszenie.
3. Dodatkowym, nowym atutem branym pod uwagę tym roku jest próba nawiązania do ogrodu bylinowego z wykorzystaniem traw ozdobnych, poprzez wykorzystanie typowych roślin oraz elementów wyposażenia dla ww. typu ogrodu.
4. Komisja Konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są ozdobą otoczenia w tym przestrzeni publicznej będącej ciągami komunikacyjnymi pieszymi i jezdnymi, placami miejskimi, skwerami, zieleńcami, parkingami, przystankami komunikacji miejskiej itp..
5. Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku, w szczególności od strony ulicy.
6. Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu” lub poprzez przesłanie pocztą elektroniczną formularza z danymi oraz zdjęciami o rozdzielczości maksimum 2480x3508 pikseli. Każdy zgłaszany do konkursu obiekt musi być sfotografowany przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe, maksymalna wielkość A4 (210x297 mm) oraz maksymalnie 4 szt.
7. Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta na al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub wysłać pocztą na adres: Wydział Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia lub wysłać e-mailem na adres gdyniawkwiatach@gdynia.pl lub p.smolinska@gdynia.pl.
8. Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.
9. Wyboru laureatów konkursu Komisja dokonuje według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji z przestrzeni publicznych. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
10. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (odbitek oraz plików zdjęciowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do konkursu.
11. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie warunków Regulaminu oraz oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym / kuponie.
V. Terminy:
1. Termin składania kuponów oraz zgłoszeń drogą elektroniczną upływa z dniem 28 sierpnia 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. Jeżeli sytuacja pozwoli to odbędzie się to na wydarzeniu „Dary Ziemi”. Program będzie dostępny na stronie www.daryziemi.com.
VI. Nagrody:
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1300 zł brutto każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 340 zł brutto. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
2. Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych, ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna Komisja Konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych do konkursu aranżacji.
3. Laureaci konkursu, którym zostaną przyznane nagrody finansowe zobowiązani są do dostarczenia numeru konta bankowego do wypłaty środków.
Brak podania numeru konta jest jednoznaczny z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu (nie dotyczy: Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Jednostek użyteczności publicznej, Spółek itp.).
VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
2. Można się z nami kontaktować w ramach konkursu w następujący sposób:
a) Listownie: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
c) Telefonicznie: 58 620 72 86
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Konkursu „Gdynia w kwiatach 2020”. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na promowaniu działań mających na celu zachęcanie mieszkańców Gdyni do upiększania najbliższego otoczenia oraz Miasta poprzez aranżowanie przestrzeni zielonej. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. W przypadku podania przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu może on zostać wykorzystany przez organizatora do kontaktowania się z uczestnikiem w sprawach związanych z konkursem.
6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą być upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników konkursu i rozdaniem nagród, a także w celu promocji wydarzenia w serwisach internetowych organizatora i publikacjach Urzędu Miasta Gdynia. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci wizerunku będziemy przetwarzać na podstawie odrębnie wyrażonej przez te osoby zgody.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione przepisami prawa, Rady Dzielnic Miasta Gdyni oraz firmy świadczące usługi w zakresie obsługi serwisowej oficjalnych stron internetowych Urzędu.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
8. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
9. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i promocji Konkursu, a także w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 10 lat.
10. Rady Dzielnic będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do oceny pracy konkursowej, a po tym okresie trwale usuwane.
11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdyni, ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie.