1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta, od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Chwarzno-Wiczlino, jako działka nr 3829 o powierzchni 2964m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00109751/1.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2352/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.06.2020 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 3.06.2020r. do 24.06.2020 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta, od strony ul. J.Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kowieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Mały Kack, jako działka nr 3774/2 o powierzchni 34 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00023787/5. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2356/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.06.2020 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 3.06.2020r. do 24.06.2020 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia Urzędu Miasta Gdyni, od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2221/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2020 roku, nieruchomości o powierzchni 380m² położonych w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej, oznaczonych jako działki o numerach: 437/1, 437/3, część działki nr 440/2, część działki nr 445/1 oraz część działki nr 487 obręb 0017 Karwiny, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00005909/5 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działki przydomowe, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 04.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia Urzędu Miasta Gdyni, od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2198/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04.2020 roku, nieruchomości o pow. 280 m² położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, oznaczonej jako działka o numerze 899 oraz część działki nr 901 obręb 0027 Wielki Kack, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00014062/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 4.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego (część działki nr 1467 obręb 0025 Redłowo) o pow. ca 99 m², jako załącznik do zarządzenia nr 2357/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.06.2020 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej, na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – posadowienie uli.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 5.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2387/20/VIII/P z 9.06.2020 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni przy ul. Morskiej 108 A-C, o powierzchni pomieszczenia 55,75 m2, znajdującego się na działkach nr 81 i 82 obręb 0015 Grabówek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00015107/6, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 12.06.2020 r. do 3.07.2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni pracowników na stanowisku:
– konserwatora (pełen etat),
– kucharki (pełen etat).
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 629 12 69 wew. 18.
Szczegóły w BIP. Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 42, 58 669 97 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej, oznaczonej jako działka nr 3819/12, obręb 0011_Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 3 377 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00120649/6, przeznaczonej do zamiany, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2386/20/VIII/P z 9.06.2020 r..
Wykaz wywieszony został na okres od 10.06.2020 r. do 1.07.2020 r.
***
Prezydent Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu warunków do uruchomienia i prowadzenia ośrodka aktywizacji zawodowej i społecznej dla dorosłych osób z autyzmem.
Termin składania ofert do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargów informuje, że przetargi na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, do odwołania, odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, który odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godz. 11.00, w sali audytoryjnej "C" Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Osoby które chcą uczestniczyć w przetargu powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu o godzinie 10:30-11:00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w rzeczy oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia. Pracownicy UM Gdyni na przetargu będą nadzorować oraz udzielać wszelkich informacji uczestnikom przetargu w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta, od strony ul. J.Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stryjskiej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Mały Kack, jako działka nr 799/2 o powierzchni 385 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2358/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.06.2020 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 3.06.2020r. do 24.06.2020 roku.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek nr 66906/2020 z 11.05.2020r. Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka jako Zarządcy dróg, z upoważnienia którego działa Pan Andrzej Ryński zastępca dyrektora jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do spraw infrastruktury, z upoważnienia którego działa pełnomocnik Pan Łukasz Lachowicz wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ul. Marszewskiej polegająca na budowie przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszo-rowerowego, poszerzenia jezdni w ramach zadania „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Miasta Gdyni” – Odcinek 2 (dz.72, 32* obr. Pustki Cisowskie 0024 i dz. 4* obr. Chwarzno Wiczlino 0011)
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 66 88 408. Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni w roku szkolnym 2020/2021: nauczyciela fizyki, biologii i przyrody w pełnym wymiarze czasu pracy – 18 h tygodniowo.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192)
zatrudni od 1.08.2020 r. sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu.
Oferty pracy (CV) należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192
e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl do 15.07.2020 r. z dopiskiem „Oferta pracy”
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192)
zatrudni od 1.09.2020 r. nauczyciela matematyki – cały etat.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub na poniższy e-mail:
sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 623 06 33 wew. 24.

ikona