1414 (1114) 2020-06-19 - 2020-06-25

Przed XX Sesją Rady Miasta Gdyni

23 czerwca o godz. 18.00 w sali „C” PPNT rozpocznie się XX Sesja Rady Miasta Gdyni, której kontynuacja planowana jest 24 czerwca.
Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania;
– przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2019;
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2019,
– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni w roku 2019;
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2019;
– określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego;
– zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego;
– ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni;
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka;
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej,
– zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;
– przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni;
– ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych;
– ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach.
– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021;
– zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48.
– podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” i nadania jej statutu;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni przy ul. Afrodyty;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych przy ul. Jowisza i ul. Starodworcowej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Druskiennickiej,
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 8 i ul. Starowiejskiej 31-33;
– zmieniająca Uchwałę nr XIV/462/19 z  27 listopada 2019 roku Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w kl. 83, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
– petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G Komisję Sterującą i jej doradców, zatytułowanej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”;
– petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Łakomego – Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy a dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;
– petycji wniesionej 1 czerwca 2020 r. przez RS w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
– skargi Pani MR na działalność pracowników Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM;
– petycji pana ŁP dotyczącej dokonania zmian w statutach Rad Dzielnic Gdyni i umożliwienia im pracy zdalnej;
– wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Senior w przedmiocie przywrócenia przejścia przez jezdnię ze światłami na ul.Chwarznieńskiej;
– zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok;
– zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034.

ikona