1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474),
zawiadamiam, że w dniu 02.06.2020r. na wniosek nr 193013/2019 z dnia 20.12.2019r., Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, jako zarządcy drogi z upoważnienia którego działa Z-ca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, Pan Maciej Warszakowski, została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.4.2019.MK-504/dz.417-węzeł integra. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa węzła integracyjnego, Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni na działkach nr : 211, 212, 213, 214, 409, 413, 417, 652, 418, 353, 351, 352, 349/1 (349), 350/1 (350), 375, 396, 380, 343/1 (343), 385, 392, 404, 550/9 (550/6), 536, 498/1 (498), 541, 542, 543/2, 543/1, 538/3, 537/3, 538/2, 537/1, 550/1, 539, 550/7 (550/3), 651/1 (651), 551, 540, 595, 596, 617/1 (617), 635, 636, 637, 638, 345, 334, 37, 39, 40, 349/2 (349), 338, 339, 340, 343/2 (343), 426, 381, 379, 348, 350/2 (350), 361, 370, 403, 552, 550/8 (550/3), 550/4, 416, 456, 465, 479, 491, 550/5, 550/10 (550/6), 594, 601, 593, 615, 616, 617/2 (617), 651/2 (651), 538/1, 537/2 obręb 0010 Chylonia (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 58 668 24 11. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego.
Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nastąpiło na podstawie uzgodnień: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 11.05.2020 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27.05.2020 r., zawierających uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 przywołanej ustawy z 3 października 2008 r., dostępnych w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu tablicy ogłoszeń umocowanej do płotu przy miejscach parkingowych dla samochodów urzędu od ul. Bema, wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. A. Mickiewicza 3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2402/20/VIII/P z dnia 16.06.2020 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 22.06.2020 r. do 13.07.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni zlokalizowanej od ul. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów (część działki nr 755 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. ca 35 m², jako załącznik do zarządzenia nr 2390/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.06.2020 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 11.06.2022 r. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 16.06.2020 r. do 7.07.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2401/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 czerwca 2020 r., nieruchomości o pow. 53 m² położonej w Gdyni przy ul. Botnickiej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako część działki nr 1652, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017302/7 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na parking.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 18 czerwca 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) od strony parkingu przy ul. Bema wywieszony został i umieszczony na stronie www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz nr 14/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 3755 o pow. 0.0053 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 26 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni nauczyciela informatyki (umowa na zastępstwo).
CV należy przesłać na adres e-mail: k.maka@sp20gdynia.pl i dwudziestka@sp20gdynia.pl
Więcej informacji pod nr. tel. 573 006 705.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
zatrudni nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin).
Więcej informacji pod nr. tel. 58 669 97 42, 58 669 97 33.

  • ikonaOpublikowano: 25.06.2020 10:12
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.06.2020 10:22
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona