Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Powszechny spis rolny 2020 – nabór na rachmistrzów terenowych

Do 8 lipca 2020 r. trwają zapisy na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym.
Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
– pełnoletnich;
– zamieszkałych na terenie danej gminy;
– posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
– posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miasta Gdyni, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz składają stosowne oświadczenia.
Oświadczenie o spełnianiu wymogu o nie byciu skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od Urzędu Miasta w czasie rejestrowania ich danych informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
Szczegółowe wymagania i informacje nt. spisu rolnego znaleźć można na stronie www.spisrolny.gov.pl (Urząd Statystyczny w Gdańsku, nr tel. 58 76 83 130).
Numer kontaktowy do Gminnego Biura Spisowego w Gdyni: 58 668 84 82.