Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1415 (1115) 2020-06-26 - 2020-07-02

Wotum zaufania dla prezydenta Gdyni

Za nami pierwsza część XX sesji Rady Miasta Gdyni. W sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się debata nad „Raportem o stanie gminy”. Radni udzielili prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi wotum zaufania oraz absolutorium. Zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

Sesję zapoczątkowała debata nad „Raportem o stanie gminy”. W jej wyniku radni zadecydowali o udzieleniu Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
Każdego roku Prezydent Miasta Gdyni ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta Gdyni raport podsumowujący jego działalność w minionym roku. Dokument dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miasta oraz Budżetu Obywatelskiego.
Po rozpatrzeniu raportu oraz debacie – radni udzielili prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi wotum zaufania.
– przyjęciu sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2019,
Zgodnie z obowiązkiem prezydent przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności, które zawiera informacje na temat zadań, przedsięwzięć i projektów, realizowanych w ubiegłym roku, dotyczących zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań wynikających z zawartych porozumień.
Radni przyjęli sprawozdanie złożone przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w roku 2019;
Sprawozdania zostały poddane badaniu audytorskiemu, które stało się podstawą do sformułowania opinii biegłego rewidenta. Ta okazała się być opinią pozytywna, stąd zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdyni, jak i Rada Miasta zatwierdziły sprawozdanie.
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni,
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdyni w dniu 10 czerwca 2020 r. sformułowała wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za rok 2019. Radzie Miasta przedstawiono jej stanowisko, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Rada Miasta zadecydowała o udzieleniu prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi absolutorium.
– dopuszczeniu cyfrowej formy publikacji niektórych informacji związanych z działaniami Miasta Gdyni.
XX sesja Rady Miasta Gdyni została rozłożona w czasie na dwa dni. Obrady były kontynuowane 24 czerwca. Relację zamieścimy w „Ratuszu” nr 1416 3 lipca.