1417 (1117) 2020-07-17 - 2020-07-30

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), zawiadamia, że 2.07.2020 r. zostało wydane postanowienie nr RAAI.6740.8.4.2019.MK-504/dz.417-węzeł integraf. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni RAAI.6740.8.4.2019.MK-504/dz.417-węzeł integra zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej inwestorowi: Prezydent Miasta Gdyni – P. Wojciech Szczurek, jako zarządcy drogi z upoważnienia którego działa Z-ca Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, Pan Maciej Warszakowski na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa węzła integracyjnego, Gdynia Chylonia – Etap II Północny” – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni na działkach nr: 211, 212, 213, 214, 409, 413, 417, 652, 418, 353, 351, 352, 349/1 (349), 350/1 (350), 375, 396, 380, 343/1 (343), 385, 392, 404, 550/9 (550/6), 536, 498/1 (498), 541, 542, 543/2, 543/1, 538/3, 537/3, 538/2, 537/1, 550/1, 539, 550/7 (550/3), 651/1 (651), 551, 540, 595, 596, 617/1 (617), 635, 636, 637, 638, 345, 334, 37, 39, 40, 349/2 (349), 338, 339, 340, 343/2 (343), 426, 381, 379, 348, 350/2 (350), 361, 370, 403, 552, 550/8 (550/3), 550/4, 416, 456, 465, 479, 491, 550/5, 550/10 (550/6), 594, 601, 593, 615, 616, 617/2 (617), 651/2 (651), 538/1, 537/2 obręb 0010 Chylonia (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Z treścią ww. postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 58 668 24 11.
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Wojewody Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia o jego wydaniu.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 74041/2020 z dnia 28.05.2020 r. inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni – Pana Wojciecha Szczurka, jako zarządcy drogi reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Trzeciaka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej’’ stanowiącej Etap I T1 przedsięwzięcia pn: ,,Budowa węzła integracyjnego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny’’ w Gdyni, dz. nr: 2686, (2687*), (2705*), 2845, (3325*), 3326, 3328, 3329, 3331, 3334/2, 3335, 3352, 3363 obręb 0014 Dąbrowa, 6/2, (13)*, (14*), (17*), 18, 19, (20*), 24/1, 24/2, (25*), 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31/1, (41*), 43, (44*), 46, 47, (48*), (49*), 57, 61, 62, 66, 67, 203, obręb 0017 Karwiny,
* działki objęte projektem podziału
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Dąbrowa 0014, miasto Gdynia: 2687, podział na dz. 2687/1 oraz 2687/2; 2705, podział na dz. 2705/1 oraz 2705/2, 3325, podział na dz. 3325/1 oraz 3325/2,
Województwo pomorskie, obręb Karwiny 0017, miasto Gdynia: 13, podział na dz. 13/1 oraz 13/2, 14, podział na dz. 14/1 oraz 14/2, 17, podział na dz. 17/1 oraz 17/2, 20, podział na dz. 20/1, 20/2 oraz 20/3, 25, podział na dz. 25/1 oraz 25/2, 41, podział na dz. 41/1 oraz 41/2, 44, podział na dz. 44/1 oraz 44/2, 48, podział na dz. 48/1 oraz 48/2, 49, podział na dz. 49/1 oraz 49/2,
Strony mogą wnosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1066), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego:
www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp48.
Termin składania ofert: 20.07.2020 r., godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta, od strony ul.J.Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdynia; wykazu Nr 16/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk.Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0343ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem na uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 17.07.2020 roku do 06.08.2020 roku. Treść wykazu jest publikowana w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod numerem telefonu: 58 669 97 42, 58 669 97 33.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 31 lipca 2020 r. o godz. 10.00, w sali audytoryjnej „C” w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 27 lipca 2020 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2; ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m2; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Pustej 7B o pow. 472 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2 i ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” w dniu 24.06.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy parkingu od strony ul. Bema. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać pod nr. tel. 58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego / kierownika działu finansowo-księgowego (1 etat).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 20.07.2020 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.”
Szczegóły pod linkiem https://bip.um.gdynia.pl/praca,1481/dyrektor-zarzadu-drog-i-zieleni-w-gdyni-oglasza-nabor-kandydatow-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-1-etat,554715.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni w roku szkolnym 2020/2021 w pełnym wymiarze czasu pracy:
– nauczyciela świetlicy (26/26 h tygodniowo),
– sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach popołudniowych w godz. 13.00-21.00.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2464/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 422 m² położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 914, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010480/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6 lipca 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2493/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8 lipca 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 34 m² położonej w Gdyni przy ul. Dantyszka, oznaczonej jako część działki o numerze 314 obręb 0018 Leszczynki, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/000017305/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - rekreacja, zieleń.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 9 lipca 2020 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.05.2020r. Prezydenta Miasta Gdyni P. Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni, w imieniu którego występuje pełnomocnik: p. Maciej Warszakowski, Laboratorium Innowacji Społecznych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Makowskiego wraz z rozbudową ul. Arciszewskich w zakresie budowy systemu retencyjno-rozsączającego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 1973, 2131/1 (2131), 2131/2 (2131), 2132/1 (2132), 2132/2 (2132), 2137, 2146/1 (2146), 2147, 2150, 2151, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2148, obręb 0021 Oksywie w Gdyni (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Strony mogą wnosić uwagi w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni. Zgodnie z §12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474),
zawiadamiam, że 22.06.2020. na wniosek nr 47407/2020 z 18.03.2020r., Prezydenta Miasta Gdyni – P. Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni - P. Arkadiusz Trzeciak została wydana decyzja
nr RAAI.6740.8.2.2020.MK-486/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Metalowej i Rogali w Gdyni”, na działkach nr : 1172, 995, 994, 1052, 1057, 1059, 1058, 1085, 1231, 990, 993, 1036, 989, 1004, 1005, 1012, 992, 998, 999, 1000, 1001, 846, 847, 834/1 (834), 834/2 (834), 1060/1 (1060), 1013/1 (1013), 1024, 1027/1 (1027), 1028/1 (1028), 1006/1 (1006), 997/1 (997), 997/2 (997), 845/1 (845), 845/2 (845), 844/1 (844), 842/1, (842), 841/1 (841), 841/2 (841), 841/3 (841), 938, 988, 843/1 (843), 843/2 (843), 839/1 (839), 944, 960, 945, 962, 963, 984, 985, 991, 943, 961, 848 obręb 0023 Pogórze (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod nr. tel. 58 668 24 11.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni odbywać się będą do odwołania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Więcej informacji na stronie www.investgdynia.pl
Osoby które chcą uczestniczyć przetargu powinni stawić się w dniu i w miejscu przetargu w godzinach 9.30-10.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w sprzęt oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/91/11 z dnia 23 marca 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic:
Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej, od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera, od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 28.07-25.08.2020 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 19.08.2020 r. o godz. 17.00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu dnia 28.07.2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 8.09.2020 r., w formie:
1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub
2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. kadr w wymiarze pełnego etatu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP. Oferty pracy można składać do 24.07.2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub przesłać pocztą na adres placówki.
***
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2A)
ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i / lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00-15.00, www.opitu.pl. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 22.07.2020 r. do godz. 11.00 termin związania ofertą – do 31.08.2020 r. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 22.07.2020 r. o godz. 12.00 Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl do 31.07.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umocowanej na ogrodzeniu urzędu przy ul. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2495/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 lipca 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 87 m² położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, oznaczonej jako część działki o numerze 95 obręb 0025 Redłowo, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00023868/7, – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 5 marca 2044 roku z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 10 lipca 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Harcerskiej (działka nr 698 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. 101m², jako załącznik do zarządzenia Nr 2497/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.07.2020r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata, na działalność handlowo-gastronomiczną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 10.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.
***
Wspólnota mieszkaniowa Portowa 9
poszukuje wykonawcy robót konserwatorskich, polegających na przywróceniu całości elewacji budynku wspólnoty, do wyglądu z lat przedwojennych, wg projektu. Osoba wykonująca prace konserwatorskie musi spełniać wymogi wynikające z art. 37 a lub c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Specyfikacja zamówienia, wraz z projektem, dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00 w Blues Clubie przy ul. Portowej 9. Oferty należy składać pod tym samym adresem do 24.07.2020 r.
***
Właściciele nieruchomości przy ul. św. Wojciecha 7
poszukują wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowych budynku przy ul. św. Wojciecha 7. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach. Niezbędne informacje na temat zakresu prac można uzyskać w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 6 (za Empikiem), pok. nr 2, w godz. 8.00-15.00 lub pod numerem tel. 506250188 (Administratorka: Iwona Lemke). Pisemne oferty należy składać w siedzibie ZWIZD wysyłać na adres (j.w.) w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz”. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta na renowację zabytków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. J.Bema, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na lokalizację modułów do sprzedaży usług pocztowych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2496/20/VIII/P z dnia 08.07.2020 r.
Wykaz wywieszono na okres od 9.07.2020 roku do 30.07.2020 roku.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 (ul. Tatrzańska 40)
zatrudni od 1 września 2020 r. konserwatora na pełen etat. Podania należy wysyłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp26gdynia.pl lub pocztą do 31 lipca 2020 r.