1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni nr XXI/669/20 z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Granice obszaru objętego projektem planu, określone zostały w załączniku graficznym do ww. uchwały i są dostępne na stronie https://www.gdynia.pl/bip/plany oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni i Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 26.10.2020 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie: 1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub 2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o ochronie danych osobowych: www.gdynia.pl/bppmg_oia
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz sprzątaczkę na cały etat.
Praca w godzinach popołudniowych od 13.00 do 21.00.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty: świadectwa pracy, świadectwo ukończenia szkoły należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 58 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń umocowanej do ściany budynku Urzędu Miasta od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Krokowska 1, oznaczonej w obrębie Chylonia jako działka gruntu nr 3392 o powierzchni 390m2. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2707/20/VIII/P z 15.09.2020 roku wywieszony jest na okres 21 dni, do 19.10.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. J. Bema wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 1490 i 1491, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, położonych przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, w celu prowadzenia placówki oświatowej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2728/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 22.09.2020 roku, wywieszony na okres 21 dni, od 28.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2731/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 września 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 177 m² położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 59A, oznaczonej jako część działki o numerze 2012, 2022/1 obręb 0018 Leszczynki, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00076787/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 28 września 2020 r. do 19 października 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do:
1) Zarządzenia nr 2724/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22 września 2020 r., nieruchomości o powierzchni 2 993 m² i o powierzchni 2 244 m2 położonej w Gdyni w rejonie ul. Północnej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako część działki nr 1203, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00003503/5, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat. Nieruchomość jest niezabudowana.
2) Zarządzenia nr 2725/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22 września 2020 r., wykazu nieruchomości o powierzchni 126 m² położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 103, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009813/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Nieruchomość zabudowana jest tymczasowym pawilonem handlowym.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 23 września 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 30 października 2020 r. o godz. 10.00, w sali Morskiej, w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 26 października 2020 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Kadmowej 7A o pow. 518 m2, ul. Bosmańskiej 120 o pow. 326 m2, ul. Wejherowskiej 44 o pow. 627 m2, ul. Leszczynki 175 pow. 700 m2; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Pustej 7B o pow. 472 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2 i ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” 23.09.2020 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ścianie budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Bema (przy parkingu). Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami dzwoniąc pod numery telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargów informuje, że przetargi na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, do odwołania, odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, który odbędzie się 20 października 2020 r. o godz. 11.00, w sali audytoryjnej „C” Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego przy al. Zwycięstwa 96/98. Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 68, Abrahama 74, Bp. Dominika 16-22, dwa lokale przy ul. Derdowskiego 9-11, Morska 37, Morska 108B, Nowogrodzka 14, Nowogrodzka 38A, Portowa 3, Słowackiego 46, Starowiejska 42-48. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź wycofania któregokolwiek z lokali z licytacji.
Osoby które chcą uczestniczyć w przetargu powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu o godzinie 10.30-11.00, w celu zaopatrzenia się w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie w/w rzeczy oraz dostęp do środków dezynfekujących. Obsługa przetargu będzie udzielać pomocy uczestnikom przetargu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia. Pracownicy UM Gdyni na przetargu będą nadzorować oraz udzielać wszelkich informacji uczestnikom przetargu w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2732/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22 września 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 38 m² położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 80, oznaczonej jako część działki o numerze 1030 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00015977/5 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz WM Witomińska 8, WM Warszawska 80, WM Pomorska 61 z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 28 września 2020 r. do 19 października 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na ścianie budynku Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. J. Bema oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2730/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22.09.2020 r. został wywieszony na okres 21 dni: od 24.09.2020 r. do 15.10.2020 r. Przetarg odbędzie się 20.10.2020 r. o godzinie 11.00 w sali audytoryjnej „C” w PPNT w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 01.10.2020 10:37
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.10.2020 11:41
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona