Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Plan uporządkowania Parku Rady Europy

Zdjęcie przedstawia Park Rady Europy w Gdyni z lotu ptaka, w tle widoczna m.in. marina i Sea Towers

Park Rady Europy, fot. Michał Puszczewicz / archiwum

15.10.2020 r.

Prezydent Miasta Gdyni na październikowej sesji Rady Miasta Gdyni przedstawi projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. Granice planu obejmą m.in. park Rady Europy, stanowiący jeden z najatrakcyjniejszych terenów w mieście i centralną część historycznej Dzielnicy Reprezentacyjnej z otwierającym się widokowo na morze placem „Forum Morskim”, planowanym w latach trzydziestych XX wieku. Realizację ówczesnych wizji władz miasta uniemożliwił wybuch II wojny światowej.


Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na terenie parku powstać miało Centrum Kultury składające się m.in. z teatru, mediateki i galerii wraz z funkcjami uzupełniającymi, a także kontynuujący przedwojenną ideę reprezentacyjny plac publiczny. Jednak w 2019 roku teren parku Rady Europy stał się w przeważającej części własność prywatną, natomiast funkcje kulturalne w mieście są z powodzeniem realizowane przez miejskie instytucje kultury m.in. Konsulat Kultury oraz Teatr Miejski, którego rozbudowana jest zaplanowana w najbliższym czasie. W związku z tym uzasadniona jest weryfikacja ustaleń obowiązującego planu miejscowego i określenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania tego terenu.

Mapa z zaznaczonymi granicami obszaru

Obszar objęty granicami nowego planu stanowi ważną część przestrzeni publicznej Gdyni, dlatego ważne jest, by plan wykreował miejsce integrujące funkcje publiczne i komercyjne oraz uwzględniające tradycję spędzania tam czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.

Zamiarem władz Gdyni jest umożliwienie powstania zabudowy o funkcjach odpowiadających aktualnym potrzebom oraz dokonanie współczesnej interpretacji idei niezrealizowanego placu reprezentacyjnego. Urodą i funkcjami powinien on odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz na wyzwania strategiczne, jakie stoją przed miastem. W tym miejscu niezbędna jest także zieleń urządzona najwyższej jakości, która ucieszy oko, ale przede wszystkim wpłynie korzystnie na środowisko i poprawi jakość życia w mieście.

Po podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, zainteresowane osoby będą mogły składać do niego wnioski, które zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta. Natomiast po sporządzeniu projektu planu i uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień i opinii, zostanie on wyłożony do publicznego wglądu i możliwe będzie składanie uwag do jego ustaleń.

Niewątpliwie przyszłe zagospodarowanie tego terenu jest szczególnie istotne dla mieszkańców Gdyni oraz budzi znaczne zainteresowanie, co jest zrozumiałe z uwagi na charakter i znaczenie tego miejsca w przestrzeni miasta. W związku z tym, przed rozpoczęciem prac projektowych przez miejskich planistów, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną m.in. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego tego terenu oraz wysłuchane zostaną oczekiwania mieszkańców dotyczące jego zagospodarowania. Spotkanie to z pewnością ułatwi zainteresowanym sformułowanie wniosków do planu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni spotkanie zorganizuje Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Termin i zasady udziału w spotkaniu zostaną zamieszczone na stronie https://bip.um.gdynia.pl/ w zakładce plany zagospodarowania przestrzennego.