1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

Tak wiele się działo - edukacja #wGdyni

Rok szkolny 2029/2020 #wGdyni // fot. gdynia.pl

Rok szkolny 2029/2020 #wGdyni // fot. gdynia.pl

29.10.2020 r.

Gdynia podsumowała projekty zrealizowane w placówkach oświaty w roku szkolnym 2019/2020. Od 1 września 2019 działalność rozpoczęła między innymi nowoczesna szkoła na Chwarznie-Wiczlinie. To jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych na świecie, nastawionych na cyfrową transformację w obszarze nauki. W minionym roku szkolnym, oprócz programów edukacyjnych dla przedszkoli, szkoleń dla kadry pedagogicznej czy zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, pojawił się również Falochron dla edukacji, który powstał w związku z pandemią.


To był nietypowy rok szkolny. Rozpoczął się zwyczajnie, a w połowie marca tego roku wirus SARS-CoV-2 wywrócił praktycznie wszystko do „góry nogami”. Początek roku został między innymi zainagurowany otwarciem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, placówki zrzeszonej w programie Microsoft Flagship School.

ZSO nr 8, jako jedyna polska szkoła, znalazł się wśród 21 placówek z całego świata zrzeszonych w programie Microsoft Flagship School. Szkoła na Chwarznie-Wiczlinie, która działa od 1 września 2019, jest jedną z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych, nastawionych na cyfrową transformację w obszarze nauki. Wynika to między innymi ze współpracy z jednym z liderów w świecie technologii - firmą Microsoft. ZSO nr 8 jest częścią kompleksu szkolno-przedszkolnego na Chwarznie-Wiczlinie przy ul. Wiczlińskiej 50A. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 37 oraz XVII Liceum Ogólnokształcące.

A jak wygląda podsumowanie całego roku szkolnego 2019/2020 w naszym mieście?

W Gdyni dysponujemy następującymi placówkami oświatowymi:

 • 45 przedszkolami,
 • punktem przedszkolnym dla dzieci autystycznych,
 • 37 szkołami podstawowymi, w tym 4 specjalnymi,
 • 12 liceami ogólnokształcącymi, w tym 2 specjalnymi,
 • 4 zespołami szkół zawodowych,
 • 3 centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 2 specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
 • Szkołą Muzyczną I i II stopnia,
 • Młodzieżowym Domem Kultury,
 • 3 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • 2 internatami,
 • Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,
 • Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.


Programy edukacyjne w przedszkolach


Bezpieczny przedszkolak” to program edukacyjny adresowany do najstarszych grup dzieci przedszkolnych, którego głównym założeniem jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań przy skoordynowanych działaniach miejskich służb porządkowych i ratunkowych.
W projekcie wzięło udział 40 gdyńskich przedszkoli, czyli w sumie 1407 dzieci w wieku 5-6 lat.

Program „Gdyński przedszkolak to zdrowy Polak”, skierowany do dzieci, nauczycieli i rodziców, realizowany jest w formach różnorodnych warsztatów. Jego celem jest stworzenie w przedszkolu i w domu właściwej atmosfery oraz warunków sprzyjających zdrowiu.
Do tego programu przystąpiły 4 przedszkola.

Edukacja młodego widza - projekt „Bajka w centrum” przeznaczony jest dla najmłodszych odbiorców sztuki. Jego celem jest rozwinięcie kreatywności dzieci oraz zaznajomienie ich z kulturą odbioru polskiej sztuki filmowej.
„Bajka w centrum” zgromadziła 807 dzieci z przedszkoli i z klas 1-3 szkół podstawowych.

Fonolandia - „Bezpieczeństwo w sieci” to program adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczący odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.
Udział w nim wzięły 43 przedszkola i 37 szkół podstawowych.

Natomiast do projektu „Polak - przedszkolak” przystąpiły 4 placówki. Program ma za zadanie kształtować miłość i szacunek do ojczyzny oraz rozwijać postawy patriotyczne związane z kulturą naszego kraju i regionu.

Dokształcanie nauczycieli


Kadra pedagogiczna oprócz studiów, na przykład w ramach projektów unijnych, wzięła między innymi udział w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. W ramach „Vademecum dyrektora” dokształcić się mogli dyrektorzy, którzy także mieli możliwość skorzystać z konferencji zorganizowanej przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod tytułem „Profilaktyka przemocy rówieśniczej w klasie - co działa, co nie działa, co szkodzi”.

W 2019 roku Gdynia dofinansowała dokształcanie nauczycieli w kwocie 1 128 929 zł. Natomiast w ramach projektów unijnych wykorzystano 183 486 zł, co dało łącznie 1 312 415 zł.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny


Wbrew trudnościom związanym z pandemią i zdalną edukacją, gdyńscy ósmoklasiści w tym roku bardzo dobrze poradzili sobie z zewnętrznymi egzaminami końcowymi. Osiągnęli wyniki porównywalne z zeszłorocznymi, a z matematyki nawet nieco lepsze. Średnia punktów w gdyńskich szkołach znacznie przewyższyła tę w Polsce i w naszym województwie.

Egzaminy ósmoklasisty 2020

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu maturalnego w Gdyni przystąpiło 2274 maturzystów. Miasto osiągnęło wysoki odsetek zdawalności wśród wszystkich powiatów województwa pomorskiego i to na poziomie 80%.

Matury 2020


Ewaluacja


Nadzór pedagogiczny w gdyńskich szkołach i placówkach sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. W ramach Systemu Ewaluacji Oświaty dane instytucje muszą raportować poziom spełniania określonych wymagań. Ich zakres wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku.

W Gdyni w roku szkolnym 2019/2020 ewaluacji poddano 4 placówki oświatowe. Szczegółowe raporty na ten temat są do wglądu na stronie www.npseo.pl.

Uczniowie i ich specjalne potrzeby


W szkołach i placówkach specjalnych kształcą się między innymi uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym ze spektrum autyzmu,
 • słabosłyszący i niedosłyszący,
 • przebywający w szpitalach.

Tego rodzaju instytucje oferują uczniom różnorodną formę zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych:
zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia psychoedukacyjne z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i integracji społecznej, zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające procesy poznawcze.

Uczniowie korzystają tam między innymi:

 • z zajęć integracji sensorycznej, logopedycznych,
 • z hipoterapii, dogoterapii,
 • z różnorodnych kół zainteresowań (plastyczno-technicznych, wokalno-muzycznych, sportowych, teatralnych i tanecznych),
 • z zajęć metodą Warnkego, stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg Tomatisa,
 • z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (np. alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC z wykorzystaniem narzędzi wysokiej technologii, nauki pływania wg koncepcji Halliwick, terapii widzenia i terapii ręki),
 • z terapii psychologicznej i pedagogicznej, biofeedbacku (stymulacja mózgu), zajęć fitness czy gimnastyki korekcyjnej.
W roku szkolnym 2019/2020 w Gdyni funkcjonowało 85 klas takich integracyjnych. Mała ilość dzieci w danej grupie oraz aktywizujące metody i formy pracy, wsparcie specjalistów, w tym nauczycieli wspomagających, umożliwiła wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane podejście do każdego ucznia.

Wybrane sukcesy gdyńskich uczniów


Podczas zawodów okręgowych XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczniowie II i III Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni zdobyli nie tylko wszystkie miejsca na podium, ale i zapełnili całą pierwszą dziesiątkę.

Natomiast młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego reprezentowała nasz kraj podczas finału „International Moot Court" - międzynarodowego konkursu prawniczego dla uczniów szkół średnich.

Projekt uczniów i nauczycielki III Liceum Ogólnokształcącego FreeClass (3Class), mający na celu szeroko rozumianą pomoc w nauce z wykorzystaniem narzędzi IT, zajął pierwsze miejsce w kategorii „edukacja" w charytatywnym hackathonie „Hack the Crisis: Tech for Good".

W programie „Strażnicy energii”, współtworzonym przez Gdynię i firmę Dalkia Polska, który doskonale wpisuje się w walkę z globalnym ociepleniem, uczniowie dziesięciu gdyńskich podstawówek nauczyli się oszczędzać energię i dzięki temu „zarobili” dla swoich placówek ponad 56 tys. złotych.

Falochron dla edukacji


Gdynia, w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa, wyciągnęła pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia: przedsiębiorców, osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, artystów, animatorów kultury, edukacji i pracowników opiekuńczych.

W ramach Falochronu dla edukacji realizowane są działania w obszarach:

 • programu „Akademia dzielnicowa” - organizacji zajęć edukacyjnych, rytmiki, spotkań z logopedą, warsztatów tematycznych, zajęć plastycznych i sensorycznych, dedykowanych dzieciom lub całym rodzinom,
 • programu „Szkoła mistrzów” - wsparcia osób i firm szkoleniowych z obszaru szeroko pojętej edukacji.


Samorządowy Lider Edukacji 2019


Gdynia otrzymała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 2019. To nagroda za wdrażanie innowacji oświatowych, rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz budowanie klimatu przyjaznego nauce, młodzieży i środowiskom oświatowym.

Ponadto komisja przyznała gdyńskiemu samorządowi srebrny certyfikat oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Primus” - za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych.

Wydatki na oświatę w 2019


W zeszłym roku budżet gminy na oświatę wyniósł 1 932 144 148 złotych. Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne to wartość 291 965 882 złotych, czyli 54,47% budżetu oświaty. W 2019 roku gmina doinwestowała edukację w 45,53%, co z kolei stanowi kwotę 243 961 905 złotych.