1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Aktywizacja zawodowa dla osób młodych

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby w wieku 18-29 lat z woj. pomorskiego, niepracujące, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby bierne zawodowo, które obecnie nie uczą się, ani nie szkolą, pracujące, ale znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli/mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym pomocy doradcy zawodowego, pośrednika, pracy, psychologa oraz wziąć udział w szkoleniach zawodowych lub stażach.
Z dokumentacją rekrutacyjną do projektu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Projekty w fazie realizacji.
Kontakt mailowy: marp@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona