1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Infrastruktura drogowa na Kaczych Bukach – szukamy projektantów

Miasto szuka wykonawców na opracowanie dokumentacji budowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Kaczych Buków. Inwestycja ma na celu opracowaniem koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w tej części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.


Potencjalny wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie układu drogowego i kanalizacji deszczowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, wykonanie prac geodezyjnych, jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
– Przed nami inwestycja, która ma za zadanie zaplanowanie i ustalenie planu infrastruktury drogowej dla dalszego rozwoju dzielnicy Wielki Kack. Jest to jeden z kierunków rozwoju naszego miasta o wysokiej dynamice, musimy przygotować zaplecze w zakresie dróg publicznych, miejskiego systemu odwodnienia oraz przedłużenia linii transportu zbiorowego dla mieszkańców – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Dokumentacja ma zawierać zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w ramach zadania planuje się budowę nw. dróg, wraz z budową wlotów dróg poprzecznych na odcinkach nie krótszych niż 20 m: ul. Krzemowa – przedłużenie do ul. Starochwaszczyńskiej, odcinka realizowanego przez GDDKiA; ul. Starochwaszczyńska – na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Sudeckiej; ul. Sudecka – na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki wraz z pętlą umożliwiającą zawracanie i postój pojazdów transportu zbiorowego; ul. Bieszczadzka– na odcinku od ul. Starochwaszczyńskiej do ul. Kacze Buki; ul. Kacze Buki – minimalny odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Sudeckiej, w przypadku budowy kanału deszczowego w kierunku strefy planistycznej 094 ZP – odcinek od ul. Bieszczadzkiej do ul. Świętokrzyskiej.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu dwóch zlewni: rzeki Kaczej (potoku Źródło Marii) oraz Jeziora Osowskiego, granica przebiega wzdłuż ul. Starochwaszczyńskiej. Zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej planowanych dróg wymagał będzie także prawidłowego odwodnienia dróg przewidzianych do realizacji. W ramach koncepcji wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwości retencjonowania wód opadowych w miejscu ich wystąpienia, wraz z możliwością zagospodarowania ich w ciągu roku np. na cele komunalne, czy podlewanie terenów zielonych.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem poznamy w terminie 16 tygodni, natomiast wielobranżowy projekt budowlany w terminie 72 tygodni od dnia podpisania umowy. Na potencjalnych wykonawców miasto czeka do 14 stycznia 2021 roku do godz. 11:00, szczegóły w BIP.

ikona