Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy miejscach parkingowych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni od ul. Bema, wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykazy stanowią załączniki do:
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3013/20/VIII/P z 1.12.2020 r. dotyczącego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pionierów, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0029_Witomino-Leśniczówka, jako działka nr 479 o pow. 0.0029 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00003856/4;
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3011/20/VIII/P z 1.12.2020 r. dotyczącego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 0030_Wzgórze Św. Maksymiliana, jako działka nr 247/1 o pow. 0.0012 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00007125/9 i działka nr 248/1 o pow. 0.0094 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00024373/7.
Wykazy wywieszone zostały na okres od 3.12.2020 r. do 14.01.2021 r.
Wymienione wykazy zostały również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umocowanej do budynku Urzędu Miasta Gdyni, od strony parkingu położonego przy ul. J. Bema, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Stryjskiej, oznaczonej jako działka nr 18, obręb Redłowo - 0025, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 11.12.2020 r. do 1.01.2021 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11.12.2020 r.-31.12.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. Bema wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, al. Jana Pawła II, ul. J. Ejsmonda, al. Zwycięstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3010/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 1.12.2020 roku, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.02.2021 r. do 31.01.12022 r. w godz. 8.00-24.00 w drodze dwuetapowego przetargu w celu prowadzenia usług gastronomicznych, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy, w mobilnych punktach gastronomicznych – pojazdach typu Food Truck.
Wykaz wywieszono na okres od 4.12.2020 roku do 25.12.2020 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 169 (dz. nr 1482 obręb 0025 Redłowo) o pow. 22 m², jako załącznik do zarządzenia nr 3012/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2020r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, na zagospodarowanie terenu – zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 7.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
– uchwały nr XXIV/785/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego;
– uchwały nr XXIV/786/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej;
– uchwały nr XXIV/787/20 z 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marsz. Piłsudskiego;
oraz o rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Granice obszarów objętych planami, określone zostały w załącznikach graficznych do ww. uchwał i są dostępne na stronie https://www.gdynia.pl/bip/plany oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni i Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów w terminie do 12.01.2021 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
– elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1363 z późn.zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 155177/2020 z 8.10.2020 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Arkadiusz Trzeciak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury” zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 1455, 1460/1 (1460), 1460/2 (1460), 1463, 1464, 1466, 1468, 1470, 1471, 1473, 1474, 1498, 1503, 1504, 1505/1 (1505), 1506/1 (1506), 1507, 1508, 1516, 1990/1 (1990) obręb 0021 Oksywie. (W nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 11.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 3008/20/VIII/S z dnia 1 grudnia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży” oraz „Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2021 roku.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2021 r., a 15.12.2021 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 2.300.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 28 grudnia 2020 r. do godziny 15.00. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa wyżej, należy również w terminie do 28 grudnia 2020 r. do godziny 15:00, dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu, tj. Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2021 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 13.00- 21.00.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty: świadectwa pracy, świadectwo ukończenia szkoły należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy parkingu obok budynku Urzędu Miasta, od strony ul. J. Bema wykazu nr 26/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0500 ha do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 11.12.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul. Bema wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/wykaz nr 22/2020 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ignacego Paderewskiego – działka nr 1381 o pow. 0,0125 ha, obręb nr 0030 Wzgórze Św.Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony. Wykaz wywieszono na okres od 11 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35)
zatrudni nauczyciela j.angielskiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo.
Oferty należy składać na adres mailowy: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 625 02 17.
***
Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35)
zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w pelnym wymiarze godzin od 2.01.2021 r.
Oferty należy składać na adres mailowy: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 625 02 17.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 2995/20/VIII/R z 1.12.2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości:
– do 134 592,00 zł w okresie od 2.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
– nie mniej niż 134 592, 00 zł w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
– nie mniej niż 134 592,00 zł w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 2.01.2021 r. do 31.12 2023 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pldo 22.12.2020 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu Witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej do 24.12.2020 r. w sekretariacie CAR w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej CAR i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP, na tablicy ogłoszeń CAR oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. Bema wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy skwerze Kościuszki – al. Jana Pawła II, bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Ejsmonda, ul. Władysława IV, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich i al. Zwycięstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3017/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2020 roku, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.03.2021 r. do 28.02.2022 r. w godz. 8.00-22.00 w drodze dwuetapowego przetargu w celu prowadzenia usług gastronomicznych, sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem napojów alkoholowych), owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych – w formie pojazdów usługowych funkcjonujących na bazie rowerów i skuterów.
Wykaz wywieszono na okres od 4.12.2020 roku do 25.12.2020 roku.

ikona