1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Podsumowanie gospodarki odpadami

Według danych zebranych przez Komunalny Związek Gmin jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia pierwszego z celów, jakie Unia Europejska stawia swoim państwom członkowskim w zakresie gospodarki odpadami.

Cel ten to osiągnięcie do 2020 r. określonych poziomów recyklingu materiałów surowcowych z odpadów komunalnych takich jak papier, metal, plastik i szkło pochodzących z gospodarstw domowych oraz odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.
Wyniki, jakie uzyskują gminy członkowskie Komunalnego Związku Gmin są efektem wypracowanego efektywnego systemu gospodarki odpadami, współpracy samorządów, firm wywozowych oraz zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach.
O ile system selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wszedł już wszystkim w nawyk, to duża część mieszkańców robiących remonty w swoich domach nie stosuje się do zalecenia rozdzielenia gruzu od innych odpadów budowlanych. Zmieszane odpady z budowy nie mogą być wykorzystane.

ikona