Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1439 (1139) 2021-01-29 - 2021-02-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kazimierza Górskiego (cz. działek nr 153 i nr 154 obręb 0030 Wzgórze Św.Maksymiliana) o pow. 91 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3225/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu Driver&Go-Thru do pobierania wymazów i wykonywania badań RT-PCR w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 26.01.2021 r. do 16.02.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy miejscach parkingowych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni od ul. Bema, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3221/21/VIII/P z 19.01.2021 r. Wywieszony został na okres od dnia 21.01.2021 r. do dnia 04.03.2021 r. Dotyczy on nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0010_Chylonia, jako działka nr 914/1 o pow. 0.0200 ha i działka nr 915 o pow. 0.0275 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GDIY/00031268/0, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Wymieniony wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3220/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 stycznia 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 148 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. E. Kwiatkowskiego, obręb 0020 Obłuże, oznaczonej jako działka nr 255, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024614/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 10 lat. Na nieruchomości znajduje się pawilon handlowy. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: gastronomia.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 22 stycznia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz-Dreszera, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość, oznaczona jest w obrębie Leszczynki, jako działka1295 o powierzchni 93 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017305/8.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3222/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2020 roku wywieszony został na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa z 11.02.2021 roku.
***
Szkoła Podstawowa nr 17
zatrudni intendenta od 1.04.2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy po okresie próbnym.
Wymiar zatrudnienia 1 etat, godziny pracy ruchome (w godz. 6.00-14.00, 8.00-16.00).
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy przesyłać do 9.02.2021 na adres mailowy: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl lub składać osobiście w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz, Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bp. Dominika (cz. dz. nr 538 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. 512 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3226/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2021r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym (zieleń ozdobna).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 27.01.2021 r. do 17.02.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3227/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19 stycznia 2021 roku, nieruchomości o pow. 76 m² położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego, oznaczonych jako działki nr 1736 i 1737 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017305/8 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz osoby prawnej na urządzenie parkingu podziemnego i zewnętrznego naziemnego.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 27 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 26 lutego 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 22 lutego 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 700 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2 i ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” 26.01.2021 r.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Bema (przy parkingu).
Informacje nt. nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
przedkłada informację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu:
https://bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-gdynia-przeznaczonych-do-oddania-w-najem,559942.
***
Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu Miasta Gdyni na 2021 rok, złożonych w terminie do 10.01.2021 r. wraz z zakresem prac określonych we wniosku
Obiekty wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
– Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 – kontynuacja remontu elewacji wewnętrznej;
– Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 26 – remont kominów;
– Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 – naprawa belki gzymsowej z odtworzeniem tynku, renowacja okładziny kamiennej elewacji parteru;
– Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A – kontynuacja remontu elewacji zachodniej i południowej;
– Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 – remont elewacji budynku A;
– Willa „Gryf", ul. Przemysława 6 – remont elewacji, dachu oraz ogrodzenia, wykonanie izolacji ścian podziemia;
– Budynek mieszkalny „Willa Sokola", ul. Sieroszewskiego 7 – odtworzenie pierwotnego układu wejścia do budynku, wykonanie opaski wokół budynku;
– Budynek mieszkalny - klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Starowiejska 2 – izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych z odtworzeniem nawierzchni;
– Zespół kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 – naprawa muru i schodów na dziedzińcu klasztornym;
– Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 – renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dekoracyjnymi kratami.
Obiekty położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
– Budynek mieszkalny, ul. Bema 4 – renowacja drzwi wejściowych;
– Budynek mieszkalny, ul. Chylońska 65-67 – remont elewacji frontowej, tylnej i szczytowych;
– Budynek mieszkalny, ul. Komandorska 18 – remont dachu, prace remontowe wewnętrzne, wymiana instalacji, naprawa izolacji przyziemia oraz tynków zewnętrznych;
– Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38 – remont elewacji frontowej, tylnej i szczytowej;
– Budynek mieszkalny, ul. Morska 108B-112C – obłożenie elementów elewacji płytkami klinkierowymi;
– Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28 – remont strefy wejściowej;
– Budynek mieszkalny, ul. Orłowska 66 – remont balkonów i tarasów;
– Budynek mieszkalny, al. Marsz. Piłsudskiego 32-34 – remont elewacji;
– Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 6 – remont elewacji oraz schodów, remont drzwi oraz naprawa masztu flagowego;
– Budynek mieszkalny „Willa Ala", ul. Sienkiewicza 27 – renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
– Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11 – kontynuacja remontu elewacji zachodniej, remont elewacji północnej;
– Budynek mieszkalny, ul. Śląska 40 – remont elewacji południowej i wschodniej;
– Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 46 – remont elewacji frontowej;
– Budynek mieszkalny, ul. Tatrzańska 16 – remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
– Budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 43 – remont strefy wejścia, wnętrza budynku oraz wykonanie projektu zagospodarowania wód deszczowych;
– Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13 – wymiana obróbek blacharskich.
Zakres prac podany został na podstawie wniosków. W niektórych przypadkach zakres nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.