1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. J. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz-Dreszera, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość, oznaczona jest w obrębie Leszczynki, jako działka 1295 o powierzchni 93 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017305/8.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3222/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2021 roku wywieszony został na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 11.02.2021 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul.J. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kuśnierskiej 14B, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość, oznaczona jest w obrębie Obłuże, jako działka 467 o powierzchni 897 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00003089/6.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3257/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.01.2021 roku wywieszony został na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 19.02.2021 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3266/21/VIII/O z 29 stycznia 2021 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie bezpłatnej dla mieszkańców Gdyni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w łącznej kwocie 113.705 zł w latach 2021-2023 Stowarzyszeniu „Cool-awi” z siedzibą w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3263/21/VIII/O z 26 stycznia 2021 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania w łącznej kwocie 330.000 zł, po 110.000 zł w latach 2021 - 2023 Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zm.: Dz. U. 2019 r. poz. 2020), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. - prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt CIAPKOWO w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A w okresie od 1.09.2021 r. do 30.06.2026 r.
Termin składania ofert upływa 28 lutego 2021 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w kancelarii przy ul. 10 Lutego 24 oraz za pośrednictwem systemu informatycznego na stronie www.witkac.pl. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na kopercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni na powierzenie realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
Pełną treść ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,w serwisie www.witkac.pl oraz na tablicy w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Skróconą treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w biuletynie Ratusz.
Informacji udziela: Joanna Orzoł - Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 515, tel. 58 668 84 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3255/21/VIII/P z 26.01.2021 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 88 m2 położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej, oznaczonej jako część działek o numerach 86 i 158, obręb 0028 Witomino – Radiostacja, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze KW GD1Y/00006168/5 oraz GD1Y00111929/7 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 29.01.2021 roku do 19.02.2021 roku.
***
Rozstrzygnięcie konkursu
z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 3267/21/VIII/O z 29.01.2021 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań w kwocie 216.000 zł następującym organizacjom:
1. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - Klub Działań Różnych - 37.000 zł;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Brygada Anty-Kryzys - 19.000 zł;
3. Centrum Współpracy Młodzieży - Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością - 22.000 zł;
4. Fundacja Wielkie Rzeczy - Relacje - Społeczność - Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze społecznym - 10.000 zł;
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - Opiekunowie - Wiemy Jak - 7.000 zł;
6. Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” - Boccia dla wszystkich - jako forma aktywizacji i integracji osób z różnymi niepełnosprawnościami - 9.000 zł;
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi - 37.000 zł;
8. Związek Inwalidów Wojennych RP - Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia - 8.000 zł;
9. Fundacja Dzieciom „Prosty Start” - Zajęcia sensoryczne jako forma aktywizacji dla dzieci z niepełnosprawnością w Gdyni - 10.000 zł;
10. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” - Integracyjny Klub Głuchoniemych - 5.000 zł;
11. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” - Kalendarz Seniora - rok dobrych praktyk - 8.000 zł;
12. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży - Aktywizacja, integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami - 14.000 zł;
13. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - Razem zawsze raźniej - 5.000 zł;
14. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” - My Samodzielni - 10.000 zł;
15. Fundacja Prosto z Serca - Wzmacnianie więzi - dwa kroki dalej - 8.000 zł;
16. Stowarzyszenie „Cool-awi” - Szczęśliwe wyjście z pandemii - 7.000 zł.
***
Ogłoszenie
Lista ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2021 roku wraz z wnioskowaną kwotą dotacji:
1. Fundacja MOZI – „Interaktywne instalacje świetlne w Parku Leśnym”; wnioskowana kwota dotacji: 32 500 zł;
2. www.investgdynia.pl– „Zbliżamy Oksywie”; wnioskowana kwota dotacji: 31 640 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 roku o godzinie 10.00, w sali Morskiej, w budynku II, Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 1 marca 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy ul. Hutniczej, obręb 0010_Chylonia: działka nr 745 o pow. 767 m2, działka nr 812 o pow. 293 m2, działka nr 813 o pow. 601 m2 i przy ul. Pawiej, obręb 0024_Pustki Cisowskie, działka nr 893, o pow. 1192 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności
lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni złożyć wspólnie.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 26 lutego 2021 roku do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń znajdującej się na budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, 3 marca 2021 roku o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 28.01.2021 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na budynku tut. Urzędu, przy parkingu od strony ul. J. Bema.
Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl., dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 85 16, 58 668 89 40 lub pisząc na adresy e-mail: p.siwinski@gdynia.pl, g.murawski@gdynia.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
zatrudni szatniarkę. Praca w pełnym w wymiarze godzin. Informacje pod nr. tel. 58 624 82 86 lub osobiście.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego (ul. Władysława IV 58)
Zatrudni pracownika obsługi w wymiarze ½ etatu na stanowisku sprzątaczka.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl do 26 lutego br.

ikona