1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2021 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 17 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego
www.gdynia.pl/pozarzadowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl
w terminie do 5.03.2021 do godz. 23:59:59.
Po złożeniu oferty w generatorze należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 08.03.2021 do godziny 16.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty, przeznaczoną na zamieszczenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 5 do 25.02.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy parkingu obok budynku Urzędu Miasta, od strony ul. Bema; wykazu nr 3/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0550 ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 12.02.2021 roku do 4.03.2021 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na ogrodzeniu Urzędu Miasta, od strony parkingu przy ul. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kępa Oksywska 34A i 35, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wymieniona nieruchomość oznaczona w obrębie Oksywie, jako działki nr 2036/2 i 2037/3, o łącznej powierzchni 161 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/000023793/0.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3287/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.02.2021 roku wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 25.02.2021 roku.