1442 (1142) 2020-02-19 - 2020-02-25

Komitet Rewitalizacji rozpoczął drugą kadencję

Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji jest już po pierwszym spotkaniu. Podsumowano kadencję pierwszą i rozmawiano o tym, na czym członkowie 21-osobowego gremium chcieliby się skupić w ciągu najbliższych trzech lat. Na przewodniczącego ponownie wybrano Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni, na wiceprzewodniczącą: Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.
W pierwszym posiedzeniu gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji uczestniczyły zarówno osoby, których członkostwo już się zakończyło, jak i nowi czło.
– Dziękuję członkom pierwszej kadencji komitetu za pomysły i inicjatywy, które udało się w ciągu tych lat zrealizować – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Rewitalizacja to dobre doświadczenie: wspólnie, w dyskusji i z różnych perspektyw możemy rozwiązywać problemy naszego miasta. Pod koniec marca miną cztery lata od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. To z jednej strony czas podsumowań, z drugiej podkreślenia jak ważkim procesem jest w Gdyni rewitalizacja. Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji tworzą także osoby w tym gronie nowe. To napływ nowej energii.
Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Sednem jego działalności jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni.
Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa trzy lata; obecna zakończy się w roku 2024. Jego 21-osobowy skład tworzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta.
Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu Rewitalizacji na przewodniczącego ponownie wybrali Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, na jego zastępczynię Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.
– Przystępujemy do pracy bogatsi o doświadczenia minionych lat - mam tu na myśli zarówno samą pracę komitetu, jak i zmiany, które już zaszły w rewitalizowanych dzielnicach. Przed nami natomiast kolejne z dużych inwestycji, realizacja nowych projektów społecznych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy – zauważa Michał Guć, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. – Między innymi dlatego już na pierwszym posiedzeniu zaproponowałem, aby nasze spotkania odbywały się co miesiąc. Dzięki temu o wszystkim, co dzieje się w gdyńskiej rewitalizacji, będziemy rozmawiać niemalże na bieżąco, słuchać swoich uwag i zgłaszać pomysły.
Skład komitetu dostępny jest na stronie www.lis.gdynia.pl.
Działalność w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

ikona