1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiących załącznik do:
– Zarządzenia nr 3364/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni – obejmującego nieruchomość o powierzchni 32 m², położoną w Gdyni przy ul. Ikara – stanowiącą część działki nr 25 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00068585/6 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
– Zarządzenia nr 3365/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni obejmującego nieruchomość o powierzchni 12 m², położoną w Gdyni przy ul. Ikara – stanowiącą część działki nr 25 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00068585/6 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Niniejszy wykazy podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni – od 26 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. – na tablicy ogłoszeń umieszczonej na ogrodzeniu siedziby Urzędu Miasta Gdynia od strony ul. Bema.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. Bema wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna, oznaczonej jako działki nr 1065, 1066 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na zaplecze budowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3363/2021/VIII/P z 23.02.2021.
Wykaz wywieszono na okres od 24.02.2021 roku do 17.03.2021 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3368/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23 lutego 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 55 m² położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako działka nr 1708, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Teren ogrodzony, niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 26 lutego 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Świętopełka (cz. dz. nr 3174/2 obręb 0022 Orłowo) o pow. 100 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3372/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2021r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony: od 10 maja do 10 września w latach 2021, 2022, 2023, na zaplecze sanitarne Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni (posadowienie tymczasowych toalet).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 26.02.2021 r. do 19.03.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy parkingu obok budynku Urzędu Miasta, od strony ul. Bema; wykazu nr 5/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 oznaczonej jako działka nr 715 obręb 0026 Śródmieście, o powierzchni 0,1765 ha przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 10 lat dla Gminy Miasta Gdynia, z przeznaczeniem na funkcjonowanie schroniska – interwencyjnego punktu noclegowego
Wykaz wywieszono na okres od 5.03.2021 roku do 25.03.2021 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3350/21/VIII/R z 23.02.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających status organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 200 000 zł w okresie od 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
Termin składania ofert:
– oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 19 marca 2021 r. do godz. 14.00.
– „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie MOPS w Gdyni – do 22 marca 2021 r. do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej , usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. 12.02-1.03.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wieluńskiej 71 (cz.działek nr 561, nr 599 i 226/2 obręb 0019 Mały Kack) o pow. 415 m², 348 m², 127 m² jako załącznik do zarządzenia Nr 3339/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.02.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników, z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 2.03.2021 r. do 23.03.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 12 kwietnia 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Wielkopolskiej 84 o pow. 308 m2 i ul. Przemysława „3” o pow. 514 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 11.02.2021 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Bema (przy parkingu). Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, przy parkingu od ul.Bema, wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malczewskiego 31G, oznaczonej w obrębie Chylonia jako działka gruntu nr 1150 o pow. 605 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3337/21/VIII/P z 16 lutego 2021 r. wywieszony jest na okres 21. Termin wywieszenia do 16 marca 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 3370/21/VIII/M z 23.02.2021 roku, ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000 złotych.
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku“.
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 12 kwietnia 2021 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony od 1.05.2021 - 31.10.2021 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy od 1.03.2021 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych, które dostępne będą po 22.03.2021 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy al. Jana Pawła II 13a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
Wykaz nieruchomości ze szczegółową specyfikacją dostępny jest pod linkiem https://bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-polozonych-na-plazach-miejskich-w-gdyni-oraz-przystani-jachtowej-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-w-2021-r,496865?mode=preview&lang=pl&nocache=1614326582.