Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3415/21/VIII/R z 9.03.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi:
a. do 614 397,60 zł w okresie od 1.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
b. do 921 596,40 zł w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
c. do 921 596,40 zł w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
d. do 921 596,40 zł w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
f. do 921 596,40 zł w okresie od 1.01.2025 r. do 31.05.2025 r.
g. do 307 198,80 PLN w okresie od 1.01.2026 r. do 30.04.2026 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.05.2021 r. do 30.04.2026 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie MOPS w Gdyni.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej od ul. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenie użytkowe o pow. 234,61 m2, położone w budynku przy ul. Traugutta 2, przeznaczone do użyczenia na czas oznaczony na rzecz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338 i 2341, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00005275/1, o łącznej pow. 1 435 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3409/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.03.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, od 11.03.2021 r. do 1.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta od strony ul. Bema, wywieszono wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Sienkiewicza 23 (Sędzickiego), oznaczonej w obrębie Kamienna Góra jako działka gruntu nr 397/3 o pow. 1810 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3412/21/VIII/P z 9 marca 2021 roku wywieszono na okres minimum 21 dni, do 1.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3367/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23 lutego 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 192m² położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego 59A, oznaczonych jako część działek nr 1989/3, 2010/3, 2022/1 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00076787/1 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz osób fizycznych na zagospodarowanie terenu – zieleń.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy parkingu obok budynku Urzędu Miasta, od strony ul. Bema, wykazu Nr 6/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk.Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0500ha do wydzierżawienia na czas znaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 19.03.2021 roku do 8.04.2021 roku.
Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiących załącznik do:
– Zarządzenia nr 3410/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni – obejmującego nieruchomość o powierzchni 500 m², położoną w Gdyni przy ul. Rybaków – stanowiącą część działki nr 127/1 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na rekreację – uprawę roślin.
– Zarządzenia nr 3411/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni – obejmującego nieruchomość o powierzchni 248 m², położoną w Gdyni przy ul. Rybaków – stanowiącą część działki nr 127/1 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na rekreację – uprawę roślin.
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni od 12 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń umieszczonej na ogrodzeniu siedziby Urzędu Miasta Gdynia od strony ul. Bema.