1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr XX/640/20 Rady Miasta Gdyni z 24 czerwca 2020 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2.04.2021 r. do 27.04.2021 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w godzinach jego otwarcia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 14.04.2021 r., o godz. 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu 9.04.2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2021 r., w formie papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
bpp@gdyniapl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Informacje o ochronie danych osobowych: www.gdynia.pl/bppmg_oia.

***

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem.

Nieruchomość, która zostanie oddana w najem stanowi własność Skarbu Państwa, przekazana Gdyńskiemu Centrum Sportu na podstawie umowy użyczenia, położona w Gdyni w obszarze przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni Śródmieście obejmująca część działki nr 3139 obręb Śródmieście dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00050055/3 – powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 76,2 m².

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu na rzecz dotychczasowego najemcy, który poczynił na ww. nieruchomości nakłady w postaci budowy stacji paliw dla jednostek pływających zgodnie z zawartymi uprzednio umowami cywilnoprawnymi, tj. spółce Lotos Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-718), ul. Elbląska 135, KRS nr 0000006312.

Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu.

***

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 informuje o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego (zwany dalej „przetargiem”) na „najem części plaży miejskiej stanowiącej własność Gminy Gdynia w Gdyni do celów prowadzenia działalności usługowej polegającej na prowadzeniu sauny” na czas oznaczony 3 lat od dnia podpisania umowy. Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 (tablica na parterze budynku biurowego) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu.

Część jawna przetargu odbędzie się 10.06.2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Narodowego Stadionu Rugby pod adresem ul. Kazimierza Górskiego 10. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3438/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni - obejmującego nieruchomość o powierzchni 877 m², położoną w Gdyni przy ul. Krawieckiej – oznaczoną w obrębie 0020 Obłuże jako działka nr 1981, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025098/2 oraz jako działka nr 1980, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00023858/4 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika z przeznaczeniem na obiekt mieszkalny wraz z przyległościami.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy wejściu do siedziby Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. Bema - przez okres 21 dni - od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.