1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Przed nami XXVIII sesja Rady Miasta

31 marca o godz. 12.00 rozpocznie się XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni. Radni obradować będą w trybie zdalnym.

Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021-2034,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2021 r.,
 • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
 • przyjęcia raportu z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia,
 • nadania nazwy Park Franciszka Ornassa terenowi zieleni położonemu przy ulicy Starodworcowej,
 • nadania nazwy ulicy Klifowej drodze bez nazwy,
 • sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sojowej o powierzchni 782 m²,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zegarskiego 8,
 • skargi AS na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Gdyni,
 • skargi BK na działalność Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni,
 • skargi KPo na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
 • skargi KWR na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
 • skargi KP na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
 • skargi MK z 3 grudnia 2020 r. na działalność pracownika Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni,
 • sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
 • interpelacje,informacje i wolne wnioski.

Szczegóły na bip.um.gdynia.pl.