Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej,
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy parkingu obok budynku Urzędu Miasta, od strony ul. Bema, wykazu nr 7/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni na obszarze pasa technicznego, oznaczonej jako część działki nr 2885 Obręb 0020 Orłowo o powierzchni 0,1000 ha do wydzierżawienia na czas oznaczony od 10 maja do 10 września w latach: 2021, 2022 i 2023, z przeznaczeniem na posadowienie infrastruktury Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza.
Wykaz wywieszono na okres od 26 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kazimierza Górskiego (cz. działki nr 152 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. 60 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3470/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.03.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na ustawienie wiat do składowania wózków klientowskich.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 26.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń umocowanej do ogrodzenia budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema, przy wiacie rowerowej, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 22, opisanej jako działki gruntu nr 3181 i nr 3180 obręb 0019 Mały Kack o łącznej pow. 981 m2, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3440/21/VIII/P z dnia 16.03.2021 r. wywieszony jest od 24.03 do 14.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni usytuowanej od strony parkingu przy ul. Bema wykazu nieruchomości o pow. 136 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zamenhofa stanowiącej część działek 1733/2, 1735 obręb 0010 Chylonia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest KW GD1Y/00017305/8 – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Przeznaczenie dzierżawy: zaplecze budowy.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3467/2021/VIII/P wywieszono
na okres 21 dni od dnia 25 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 od ul. J. Bema, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bernadowskiej (cz. działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o pow. 517 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3469/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.03.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (rekreacja, uprawa roślin, pomieszczenia gospodarcze). Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 26.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości o pow. 10,5 m² położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 46, oznaczonej jako cz. działki nr 289 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o nr. GD1Y/00023799/2 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Komandorska 46 na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3466/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23 marca 2021 r., został wywieszony na okres 21 dni od 25 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3468/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23 marca 2021 r., nieruchomości o pow. 2 251 m² położonych w Gdyni przy ul. Opata Hackiego/Drzymały, oznaczonych jako działki nr 500, 526, 527, 532, część działki nr 515 obręb 0018 Leszczynki, zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00021525/7, GD1Y/00017305/8, GD1Y/00017306/5 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. na eksploatację taboru.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 25 marca do 15 kwietnia 2021 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1363), zawiadamia, że 18.03.2021 r. na wniosek nr 155177/2020 z 8.10.2020 r., Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni – Arkadiusz Trzeciak, została wydana decyzja nr 
RAAI.6740.8.6.2020.MK-787/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”, zlokalizowanej na działkach o następujących numerach: 1455, 1460/1 (1460), 1460/2 (1460), 1463, 1464, 1466, 1468, 1470, 1471, 1473, 1474, 1498, 1503, 1504, 1505/1 (1505), 1506/1 (1506), 1507, 1508, 1516, 1990/1 (1990) obręb 0021 Oksywie (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod nr. tel. 58 668 24 11.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia tj. 29.03.2021 r. ostateczny termin do złożenia odwołania upływa 12.04.2021 r.
Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. J. Bema wykazu,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3463/21/VIII/P z 23.03.2021 r., nieruchomości o łącznej powierzchni 102 m2 położonej w Gdyni przy ul. Sadowej, oznaczonej jako działki o numerach 793 i 792/1, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze KW GD1Y/00004312/6 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 31.03.2021 r. do 20.04.2021 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Jednostka Budżetowa
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia” na czas oznaczony 1.05.2021-31.10.2021 r.
Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni
Część jawna przetargu odbędzie się 20.04.2021 o godz. 10.00 w siedzibie GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GCS do 20.04.2021 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy al. Jana Pawła II 13a, tel. 785 174 719.
Metraż nieruchomości mającej być przedmiotem najmu zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wynajmowanej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na następny miesiąc za dodatkową opłatą.
Szczegółowy wykaz nieruchomości znajduje się pod linkiem https://bip.um.gdynia.pl/nieruchomosci,1259/przetarg-pisemny-nieograniczony-na-najem-nieruchomosci-polozonych-na-plazach-miejskich-oraz-przystani-jachtowej-w-gdyni,561338.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej od ul. J. Bema, przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kazimierza Górskiego (cz. działki nr 152 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana) o pow. 60 m², jako załącznik do zarządzenia Nr 3470/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.03.2021 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem na ustawienie wiat do składowania wózków klientowskich.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 26.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do:
– Zarządzenia nr 3437/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 marca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 26 m² położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako część działki nr: 2102 i 2104, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00072862/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Teren ogrodzony, niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
– Zarządzenia nr 3439/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 marca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 1 615 m² położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr: 1632/2 i 1679/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040944/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Teren ogrodzony, zabudowany obiektem mieszkalnym i pomieszczeniem gospodarczym.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym
wraz z przyległościami.
– Zarządzenia nr 3453/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 marca 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 285 m² położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej, obręb 0020 Obłuże, oznaczonej jako część działki nr 510, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008374/6 oraz część działki nr 511, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023673/3, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Teren ogrodzony, zabudowany pomieszczeniem gospodarczym. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy:
działka rekreacyjna.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 24 marca 2021 r.