1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Mieszkańcy dyskutowali o Orłowie

14 kwietnia odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo – rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem przeprowadzono ją online. Z projektem planu można się zapoznać do 27 kwietnia, a do 11 maja zgłosić swoje uwagi.


14 kwietnia o godzinie 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej. W związku z obecną sytuacją epidemiczną przeprowadzono ją za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym uczestnicy dyskusji mogli aktywnie brać w niej udział, zabierając głos lub zadając pytania pisemnie.
Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zaprezentowali główne założenia projektu planu. Pytania uczestników dyskusji dotyczyły w szczególności zagospodarowania nieruchomości położonych wzdłuż ul. Spacerowej, w tym możliwości stworzenia tam parkingów ogólnodostępnych, a także planowanego zagospodarowania terenu przy ul. Orłowskiej 17. Projekt planu nie wyznacza nowych terenów przeznaczonych na parkingi, ponieważ w sąsiedztwie znajduje się parking przy ul. Orłowskiej, który może służyć turystom oraz mieszkańcom, a obszar całego projektu planu znajduje się w strefie obsługiwanej przez komunikację zbiorową. Teren przy ul. Orłowskiej 17 przeznaczony został pod usługi turystyki i kultury oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ustalając, że usługi wymagane są przynajmniej od ul. Orłowskiej, w związku z czym potencjalna zabudowa mieszkaniowa nie będzie wyeksponowana od strony przestrzeni publicznych.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej można zapoznać się do 27 kwietnia w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni.
Uwagi można składać do 11 maja, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby osoby wnoszącej uwagę.

ikona