1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni- wykazu nieruchomości o pow. 35 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pawiej stanowiącej część działki nr 921 i 1005 obręb 0024 Pustki Cisowskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00001109/9– do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
Przeznaczenie dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3607/21/VIII/P.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 30 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3611/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2021 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 28 777m² położonych w Gdyni przy ul. Solnej oraz ul. Starodworcowej, oznaczonych jako działki o numerach 2501, 2499, 2500 obręb 0027 Wielki Kack, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00036430/2 i GD1Y/00010389/1 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 30 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie placówki oświaty.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 30 kwietnia 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ogrodzeniu budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. J. Bema wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Folwarcznej i Wrocławskiej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo jako działka nr 474/2 o pow. 13 842 m2 objęta księgą wieczystą GD1Y/00023787/5 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 569 o pow. 4 964 m2, objęta księgą wieczystą GD1Y/00023783/7 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Łączna powierzchnia działek wynosi 18 806 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3605/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.04.2021 r. wywieszony został na okres od 28.04.2021 r. do 19.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na ogrodzeniu budynku Urzędu Miasta Gdynia od strony ul. J. Bema wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0029 Witomino-Leśniczówka jako:
– działka nr 792/1 o pow. 58 m2
– działka nr 793 o pow. 44 m2,
obie objęte księgą wieczystą GD1Y/00004312/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3602/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.04.2021 r. został wywieszony na okres od 28.04.2021 r. do dnia 19.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. J. Bema wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3603/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 32,4 m² położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej, oznaczonej jako część działki nr 35 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00081397/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz Energa Operator S.A. na budowę ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych wraz z przyłączem.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 30 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni w roku szkolnym 2021/2022 w pełnym wymiarze czasu pracy:
– nauczyciela fizyki,
– nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
– nauczyciela języka polskiego – 18 h tygodniowo,
– oraz nauczyciela wspomagającego – 20 h tygodniowo.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
Zadanie„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci” na mocy Zarządzenia nr 3584/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2021 r. powierzono organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, która uzyskała 83,34 pkt. oi zajęła I miejsce w rankingu.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2021 r.: 614 397,60 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul. Bema wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz nr 9/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – część działki nr 1659 o pow.0.0145 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 7 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 od strony parkingu przy ul.Bema wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ Wykaz Nr 10/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – część działki nr 3328/3 o pow. 540 m2, obręb nr 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 23 grudnia 2021 r.
Wykaz wywieszono na okres od 7 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu ul. Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta
KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy
ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 7.05.2021 r. do 27.05.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenie użytkowe o pow. 193,51 m2, położone w budynku przy ul. Traugutta 2, przeznaczone do użyczenia na czas oznaczony na rzecz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”. Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338 i 2341, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00005275/1, o łącznej powierzchni 1 435 m2.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3604/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.04.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, od 5.05.2021 r. do 26.05.2021 r.