1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Za nami XXIX sesja Rady Miasta Gdyni

Za nami kolejna sesja Rady Miasta Gdyni. 28 kwietnia radni obradowali po raz 29. w obecnej kadencji. Podczas posiedzenia zaprzysiężony został Jakub Furkal, który zastąpił Andrzeja Bienia. Przyjęto uchwały m.in. w sprawach wykazu kąpielisk morskich w mieście czy realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”.
Podczas XXIX sesji Rady Miasta Gdyni przyjęto uchwały dotyczące m.in.:
– przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”.
„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” wyznacza cele i kierunki działań gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w perspektywie programowej obejmującej lata 2021-2027.
Dokument wpisuje się w założenia „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030” w zakresie planowania działań w kluczowych obszarach wsparcia społecznego, nawiązując również do ustaw:
– o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Celem strategicznym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska poprzez podniesienie jakości oraz dostępności oferowanego wsparcia i świadczonych usług w obszarze prewencji, interwencji i integracji.
Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zaś za bezpośrednią realizację celów szczegółowych odpowiadają instytucje realizujące statutowo działania w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie, w tym wchodzące w skład gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Program finansowany będzie ze środków pochodzących z budżetu miasta. Przewiduje się również aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych (rządowych i unijnych), w szczególności w ramach programów ministerialnych (osłonowych) ukierunkowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie.
– wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2021.
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu wystąpił o wpisanie do rejestru kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Miasta Gdyni czterech kąpielisk:
1) kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 80 m w głąb morza, o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 1700 osób;
2) kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej oraz 35 m w głąb morza, o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 900 osób;
3) kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza, o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób;
4) kąpielisko Gdynia Babie Doły – obejmujące 100 m linii brzegowej oraz 30 m w głąb morza, o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób.
Kąpieliska będą otwarte od 25.06 do 31.08.2021 roku.
– zmian w budżecie miasta Gdyni na 2021 rok.
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.829.580.571 zł, w tym:
– dochody bieżące – 1.699.877.001 zł,
– dochody majątkowe – 129.703.570 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.021.290.278 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 1.669.269.727zł,
– wydatki majątkowe – 352.020.551zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 191.709.707 zł.
– desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
W wyniku głosowania Rada Miasta Gdyni desygnowała do składu Rady ds. Budżetu Obywatelskiego: Marka Dudzińskiego, Lechosława Dzierżaka, Sebastiana Jędrzejewskiego, Mariolę Śrubarczyk-Cichowską.
– odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów oraz powołania w ich miejsce nowych członków.
Podczas sesji radni podjęli decyzję, że będą to: Anna Myszka i Grzegorz Taraszkiewicz.
Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.