1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Za nami XXX sesja Rady Miasta

26 maja odbyła się XXX sesja Rady Miasta Gdyni. Radni obradowali online. Podczas posiedzenia został zaprzysiężony nowy radny – Adam Skurat.


Sesja rozpoczęła się o godzinie 12:00. Na początku obrad został zaprzysiężony nowy radny – Adam Skurat z klubu Samorządność. Zastąpił Stanisława Borskiego, którzy zrzekł się mandatu.
Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
– zmian w budżecie miasta Gdyni na 2021 rok.
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.833.213.408,04 zł, w tym:
– dochody bieżące: 1.702.608.167,04 zł,
– dochody majątkowe: 130.605.241 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.040.488.552,04 zł w tym:
– wydatki bieżące: 1.678.338.862,04 zł,
– wydatki majątkowe: 362.149.690zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 207.275.144 zł.
W wyniku zmian budżet miasta wynosi: po stronie dochodów: 1.833.213.408,04 zł,
– po stronie wydatków: 2.040.488.552,04 zł,
– po stronie przychodów: 271.523.460 zł,
– po stronie rozchodów: 64.248.316 zł.
– zmiany statutu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Realizując cele zapisane m.in. w „Planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni” oraz w Strategii Miasta Gdyni, Rada Miasta w 2020 roku podjęła uchwały, na podstawie których od 1 lipca w Orłowie zacznie funkcjonować strefa płatnego parkowania.
Zmiana statutu ZKM na podstawie zarządzenia prezydenta umożliwi uruchomienie linii meleksowej do mola w Orłowie (więcej na 3 str. „Ratusza”).
– powierzenia organowi wykonawczemu uprawnienia do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przewozu osób wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi.
Na podstawie decyzji prezydenta miasta ZKM Gdynia ma zorganizować w Orłowie okazjonalny przewóz osób wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi.
– ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:
10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie;
8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada Kartę Mieszkańca.
W przypadku, gdy ze żłobka korzysta równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, koszt pobytu w żłobku drugiego i kolejnych dzieci wynosi 50% opłaty.
Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 8,00 zł za dzień pobytu dziecka w żłobku.
– zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Gdyni.
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii: z listy członków wykreślono radnego Jakuba Ubycha i powołano radnego Adama Skurata,
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: powołano radnego Jakuba Ubycha,
Komisja Sportu: powołano radnego Adama Skurata,
Ponadto podczas sesji zostały przedstawione sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Witomino oraz Komisji Oświaty.
Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja dostępna była na Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv. Tam udostępniony jest zapis z obrad.

ikona