1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że w 21.09.2021 r. na wniosek nr 17983/2021 z 1.02.2021 r., Inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg, z upoważnienia którego działa Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Pan Arkadiusz Trzeciak, została wydana decyzja nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR-853/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej” zlokalizowanej na terenie Miasta Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb 0028 Witomino Radiostacja: dz. nr 413, obręb 0019 Mały Kack: dz. nr 793, 792, 802, 781, 782, 784, 797, 785, 912, 939, 914/1 (914*), 932, 959, 940, 913, 942, 1013, 1014, 1026, 931, 840/1, 838/1, 839, 832, 826, 825/1 (825*), 800/2, 911, 790, 787, 915, 831, 840/2, 941, 933 (* w nawiasach nr działek przed podziałem)
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia, oraz wnosić uwagi, składać wnioski i otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Ewentualny wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (tel. 586688432).
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (www.eto.um.gdynia.pl) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz www.uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp wykazu Nr 22/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni – działka nr 74 o pow. 0,0126 ha, obręb nr 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 1 października 2021 r. do 21 października 2021 r.
***
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (ul. Legionów 27)
zatrudni:
– robotnika do prac ciężkich – konserwatora w pełnym wymiarze godzin (40/40). Dokumenty: CV, podanie, dyplomy potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia, dokumenty potwierdzające okresy dotychczasowego zatrudnienia oraz referencje należy składać osobiście w sekretariacie szkoły, przekazać pocztą lub mailem: dorotalubiewska@lo3.gdynia.pl.
– operatora sieci komputerowej w pełnym wymiarze godzin (40/40). Oferty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły, przekazać pocztą lub mailem: sekretariat@lo3.gdynia.pl, dorotalubiewska@lo3.gdynia.pl, do 10 października 2021 r., godz. 14.00.
Kontakt pod nr. tel. 58 622 18 33 wewnętrzny 69, 50, 41, 31.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
poszukuje wykonawcy remontu poszycia dachowego budynku o pow. 600 m² z kominami, ujściami wodnymi. Wskazana wizja lokalna.
Kontakt do kierownika administracyjnego: Jarosław Kłodziński tel. 601 658 812 lub mail: klodzinski@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
zatrudni inspektora, starszego inspektora w Dziale Dróg (1 etat).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 8.10.2021 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „KONKURS – od Inspektora do Starszego Inspektora w Referacie Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich.”
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4218/21/VIII/O z 27 września 2021 r. rozstrzygającego konkurs „Poprawa dostępności do wsparcia psychospołecznego i informacyjnego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy” przyznał dotację Fundacji Wielkie Rzeczy w kwocie 60 000 zł na zadanie: „Rodzice Rodzicom” – kompleksowe wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4219/21/VIII/O z 27 września 2021 r. rozstrzygającego konkurs pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” przyznał dotację Instytutowi Wiedzy i Kompetencji w kwocie 28.396 zł na zadanie: „Don’t diss my ability!” - kampania edukacyjna na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji wśród młodzieży ze szkół średnich z terenu Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na tablicy ogłoszeń wykazu Nr 23/2021 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Płk.Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0410 ha do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 1.10.2021 r. do 21.10.2021 r.
Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym ograniczonym skierowanym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 26 października 2021 r.o godzinie 10.00, w sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo–Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 18 października 2021 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążona hipotecznie. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy ul. A. Malczewskiego 31G o pow. 605 m2, ul. Pawiej o pow. 1192 m2 i ul. Inżynierskiej o pow. 116 m2.
Warunkami uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym są:
1) złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
2) złożenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego w postaci prawa własności/użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do przedmiotowej nieruchomości,
Uwaga! W przypadku współwłasności/współużytkowania wieczystego nieruchomości powyższe dokumenty powinni wspólnie złożyć współwłaściciele/ współużytkownicy wieczyści nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do 20 października 2021 r. do godz. 15.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, adresując na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu, dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl) oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl, jako załącznik do przedmiotowego przetargu, w dniu 22 października 2021 r. o godz. 14.00. Druki zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym oraz druki oświadczenia o posiadaniu prawa własności/użytkowania wieczystego do nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.investgdynia.pl po wyszukaniu informacji o danej nieruchomości.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 23.09.2020 r.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu (na stronie internetowej: www.eto.um.gdynia.pl).
Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej:
www.investgdynia.pl, dzwoniąc na numery telefonów: 58 668 89 40, 58 668 85 16 lub pisząc na adresy e-mail: g.murawski@gdynia.pl i p.siwinski@gdynia.pl
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.
Informuję, że z przyczyn formalno-prawnych, planowane w okresie od 25.09.2021 r. do 19.10.2021 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje odwołane.
Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, która miała się odbyć 5.10.2021 r. o godz. 17.00.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatki na stanowisko sprzątaczki w wymiarze pół etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres mailowy: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl do 15.10.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Cisowa, jako działki nr 1950/1 o łącznej powierzchni 40 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017302/7.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4200/21/VIII/P z dnia 21.09.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 15.10.2021 roku.

ikona