1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Dyskusje nad dzielnicami Gdyni

Przez ponad trzy godziny miejscy planiści rozmawiali z uczestnikami dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem, która odbyła się 20 października.Na początku spotkania zaprezentowano główne założenia projektu planu i zmiany wprowadzone po poprzednim wyłożeniu do publicznego wglądu m.in. w wyniku uwzględnienia części złożonych uwag. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli wszyscy zainteresowani – każdy mógł zabrać głos lub zadać pytanie na czacie. Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, które w większości dotyczyły terenu Polanki Redłowskiej i sąsiadującego z nią terenu po dawnym kompleksie basenowym.

Uczestnicy dyskusji wyrazili obawy o możliwość zachowania dotychczasowego charakteru polany piknikowej w przypadku zagospodarowania sąsiedniego terenu w sposób przewidziany w projekcie planu. Ponadto zwracali uwagę, że teren po dawnym kompleksie basenowym powinien zostać przeznaczony pod funkcje publiczne i być wykorzystywany przez ogół mieszkańców.

Projektanci planu wskazali, że proponowane przeznaczenie – tj. usługi sportu i rekreacji, usługi turystyki, z wymogiem realizacji basenu – nie przesądza o docelowym sposobie zagospodarowania. W przypadku uchwalenia planu w przedstawionym kształcie na obszarze tym będzie mógł powstać zarówno obiekt o charakterze wyłącznie sportowym, tj. basen z zapleczem, jak i kompleks łączący obie proponowane w projekcie funkcje. W ocenie projektantów uchwalenie planu miejscowego będzie stanowić pierwszy etap procesu zmierzającego do docelowego kompleksowego zagospodarowania tego terenu w sposób właściwy z uwagi na charakter i usytuowanie tego miejsca.

Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego zwrócili uwagę, że w obecnej wersji projektu planu zwiększono udział zieleni na tym terenie oraz obniżono intensywność i wysokość ewentualnej zabudowy w tym rejonie. Jednocześnie dotychczasowy charakter otwartej doliny służącej rekreacji będzie mógł zostać zachowany. Zagospodarowanie terenu położonego przy Polance Redłowskiej na podstawie ustaleń planu pod względem funkcji będzie mogło uzupełnić ofertę rekreacyjną tego rejonu.

Osoby kwestionujące ustalenia projektu planu mogą, do 9 listopada, składać uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
– papierowej – na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
– elektronicznej – w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na stronie internetowej: www.bip.um.gdynia.pl