1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Za nami XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni

27 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia zostały przegłosowane uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie miasta, wysokości stawek podatku od nieruchomości czy opłaty miejscowej na rok 2022.


XXXIV sesja Rady Miasta Gdyni była transmitowana na stronie gdynia.pl, a także na portalu eSesja.tv, gdzie wkrótce będzie dostępny jej zapis.
Podczas obrad przegłosowano uchwały dotyczące m.in.:
– zmian w budżecie miasta na 2021 rok,
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1 931 202 077,04 zł, w tym:
– dochody bieżące: 1 931 202 077,04 zł,
– dochody majątkowe: 136 789 805 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2 138 477 221,04 zł, w tym:
– wydatki bieżące: 1 794 689 029,04 zł,
– wydatki majątkowe: 338 925 392 zł.
W wyniku powyższych zmian budżet Gdyni wynosi:
– po stronie dochodów: 1 926 339 277,04 zł,
– po stronie wydatków: 2 138 477 221,04 zł,
– po stronie przychodów: 271 523 460 zł,
– po stronie rozchodów: 64 248 316 zł.
Szczegółowe zmiany w poszczególnych kategoriach wyszczególniono w projekcie przyjętej uchwały. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gdyni,
– opłaty miejscowej na terenie Gdyni,
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających w mieście dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W 2022 roku w Gdyni wyniesie ona 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Szacuje się, że dochody z tytułu opłaty miejscowej w 2022 roku, przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek, wyniosą 340 000 zł.
– likwidacji filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki Gdynia w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
Jednym z głównych wyzwań i celów określonych w „Strategii Biblioteki Gdynia na lata 2018-2024” jest optymalizacja sieci filii dzielnicowych zgodnie z rozwojem terytorialnym miasta. Oznacza to zarówno powstawanie nowych placówek, jak i wygaszanie istniejących.
– składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasto,
Zgodnie z ustawą wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły można składać do maksymalnie trzech wybranych placówek publicznych, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. Od roku szkolnego 2022/2023, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez Gdynię, można składać wnioski do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą takie postępowanie.
– „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2022-2026”, który określa zasady polityki mieszkaniowej gminy oraz warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców w latach 2022-2026.
Ponadto zostały przedstawione sprawozdania z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa i Rady Dzielnicy Cisowa oraz raport na temat „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022” i jego realizacji w latach 2019-2020, a także z działań edukacyjnych w Gdyni.
Szczegóły planowanych działań przedstawiono w samym programie. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.