1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4399/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 listopada 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 2.800 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, obręb 0012 Cisowa, oznaczonej jako: część działki 2078, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017301/0 oraz część działki nr 2086, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00041766/4; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Grunt jest niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – lodowisko treningowo-rekreacyjne.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 15 listopada 2021 r.
***
Ogłoszenie Centrum Aktywności Seniora
Do 3 grudnia 2021 roku organizacje pozarządowe i podmioty mogą składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2022-2023” w konkursie, ogłoszonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4356/21/VIII/R z 9.11.2021 roku. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu działalności w klubach seniora w Gdyni i tworzeniu nowych klubów seniora. Na realizację zadania Gmina Miasta Gdyni przeznaczy kwotę 250.000,00 zł., z czego 125.000,00 zł. w 2022 roku i 125.000,00 zł w 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2021 roku. Termin realizacji rozpocznie się 3 stycznia 2022 roku, a zakończy 31 grudnia 2023 roku.
Szczegółowe warunki konkursu (regulamin) znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora oraz na stronach portalu internetowego www.cas.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4387/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.11.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 9 m² położonej w Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1493, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024646/2, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: punkt selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 15 listopada 2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl), wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni na obszarze parkingu, przy ul. Mickiewicza i ul. Siemiradzkiego, oznaczonej w obrębie Kamienna Góra jako działki gruntu nr 234/1, 235, 239, 236, 138/3, 139, 256, 231/1 o łącznej powierzchni 1.588 m2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4383/21/VIII/P z 9 listopada 2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni i termin ten ubiega z dniem 3.12.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4388/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9 listopada 2021 roku, nieruchomości o powierzchni 145 m² położonej w Gdyni przy ul. adm. J. Unruga, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako działka 1725/1 i część działki nr 1725/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010108/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Grunt jest niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 12 listopada 2021 r.
***
Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35)
zatrudni nauczyciela j.angielskiego w wymiarze 4h/ tygodniowo. Praca od 1.01.2022 r. Oferty należy składać mailowo: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl.
Kontakt tel. 58 625 02 17.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
zatrudni pracowników na stanowisko kierowca-operator maszyn specjalnych z prawem jazdy kat. C.
CV należy przesłać mailowo: m.janczak@zdiz.gdynia.pl. Kontakt tel. 58 761 20 16.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, oznaczonej jako działka nr 113/4 obręb Redłowo, o pow. 365 m2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz (załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4395/21/VIII/P z 9.11.2021 r.) wywieszono na okres min. 21 dni i termin ten upływa z dniem 1.12.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej jako działka nr 397/1 obręb 0016 Kamienna Góra, o powierzchni 367 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4349/21/VIII/P z 4.11.2021 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni i termin ten ubiega z dniem 26.11.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Pogórze jako działka nr 1725/1 o pow. 100 m2, objęta jest KW nr GD1Y/00010108/8. Wykaz (załącznik do zarządzenia nr 4389/21/VIII/P z 9.11.2021 r.) wywieszono na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia upływa 3.12.2021 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk pod lokalizację stoisk handlowych w celu prowadzenia sprzedaży choinek w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Przedmiotem przetargu są części działek położone przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej, ul. Morskiej/ul. Południowej, ul. Chylońskiej/ul. Owsianej, ul. Chwarznieńskiej i ul. Staniszewskiego w Gdyni. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 11.12.2021 r. do 24.12.2021 r. (tj. 14 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 6,00 zł/m2 stanowiska dziennie (plus podatek VAT w wys. 23%).
I przetarg odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 10.00, w Sali „Morskiej” (bud. II) PPNT Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98). Wadium w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, płatne do 25 listopada 2021 r. przelewem na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.
II przetarg odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Sali D (bud. III) PPNT Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98). Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości do 3 grudnia 2021 r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń UM Gdyni https://eto.um.gdynia.pl oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
Wadium w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko płatne do 6 grudnia 2021 r., przelewem na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037.
Za termin wniesienia wadiów uważa się dzień wpływu na ww. rachunek.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 w 2022 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2022 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 88 000,00 zł. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 10.01.2022 r. do 30.11.2022 r. Termin składania ofert ustala się do 5 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz". Informacji w sprawie konkursu udziela Monika Listwoń: 58 727 39 21, m.listwon@lis.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom przetargów informuje, że przetargi na najem nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, do odwołania, odbywać się będą w PPPNT Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98).
Przetarg ustny ograniczony na oddanie w najem boksów garażowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali Morskiej w II budynku Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.
  • ul. Boh. Starówki Warszawskiej 11-15 boks nr 8, pow. 17,20 m², położony na działce nr 541, obręb 25, KW GD1Y/00062349/8. Wywoławczy czynsz najmu 157,00 zł + 23%VAT, wadium 390,00 zł.
  • ul. S. Ramułta 32 boks nr 30, pow. 16,10 m², położony na działce nr 263/2, obręb 18, KW GD1Y/00037526/9. Wywoławczy czynsz najmu 117,00 zł + 23%VAT, wadium 290,00 zł.
  • ul. Śląska 51 boks nr 6, pow. 15,70 m², położony na działce nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9. Wywoławczy czynsz najmu 171,00 zł + 23%VAT, wadium 430,00 zł.
  • 4. ul. Śląska 51 boks nr 18, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1534, obręb 13, KW GD1Y/00052105/3. Wywoławczy czynsz najmu 186,00 zł + 23%VAT, wadium 460,00 zł.
  • ul. Śląska 51 boks nr 28, pow. 16,80 m², położony na działce nr 1534, obręb 13, KW GD1Y/00052105/3. Wywoławczy czynsz najmu 183,00 zł + 23%VAT, wadium 460,00 zł.
  • ul. Śląska 51 boks nr 36, pow. 16,80 m², położony na działce nr 1536, obręb 13, KW GD1Y/00052102/2. Wywoławczy czynsz najmu 183,00 zł + 23%VAT, wadium 460,00 zł.
  • ul. Śląska 51 boks nr 42, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1535, obręb 13, KW GD1Y/00052106/0. Wywoławczy czynsz najmu 186,00 zł + 23%VAT, wadium 460,00 zł.
  • ul. Śląska 51 boks nr 52, pow. 17,00 m², położony na działce nr 1538, obręb 13, KW GD1Y/00052100/8. Wywoławczy czynsz najmu 186,00 zł + 23%VAT, wadium 460,00 zł.
Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, bądź wycofania któregokolwiek z boksów garażowych z licytacji.
Wadium płatne do 30 listopada 2021 r. w kasie banku PKO Bank Polski S.A. na parterze budynku Urzędu Miasta Gdyni (wejście od strony ul. Świętojańskiej) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta w banku PKO Bank Polski S.A. w Gdyni. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek, a wpłata jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i akceptacją stanu technicznego boksu garażowego.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 66 88 512 / 513. Organizator zapewnia bezpłatnie jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki oraz dostęp do środków dezynfekujących. Pracownicy UM Gdyni na przetargu będą nadzorować oraz udzielać wszelkich informacji uczestnikom przetargu w celu zapewnienia wszelkich informacji uczestnikom przetargu w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznych warunków jego przeprowadzenia.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia, że 4.11.2021 r. zostało wydane postanowienie nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR-853/ZRID o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR-853/ZRID z 21.09.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej” zlokalizowanej na terenie Miasta Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb 0028 Witomino Radiostacja: dz. nr 413, obręb 0019 Mały Kack: dz. nr 793, 792, 802, 781, 782, 784, 797, 785, 912, 939, 914/1 (914*), 932, 959, 940, 913, 942, 1013, 1014, 1026, 931, 840/1, 838/1, 839, 832, 826, 825/1 (825*), 800/2, 911, 790, 787, 915, 831, 840/2, 941, 933
(* w nawiasach nr działek przed podziałem).
Strony mogą zapoznać się z w/w decyzją, oraz wnosić uwagi, składać wnioski i otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Ewentualny wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po umówieniu pod nr. tel. 58 668 84 32.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878), do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.