1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz 1363),
zawiadamia, że 14.01.2022 r. na wniosek nr 119614/2021 z 7.07.2021 r., Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, jako zarządcy dróg w imieniu którego występuje pełnomocnik: Maciej Warszakowski, Laboratorium Innowacji Społecznej ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.2.2021.MK-702/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Stanisława Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Stanisława Dąbka i Arenda Dickmana w Gdyni” na działkach o następujących numerach: 808, 809/1 (809), 810/1 (810), 811/1 (811), 812/1 (812), 813/1 (813), 816/1 (816), 817/1 (817), 818, 1199/1 (1199), 1200/1 (1200), 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1 (1205), 1205/2 (1205), 1206, 1207, 1822, 1824, 1825, 1826, 1840, 1973, 1990/3 (1990/2), 2000, 2018/1, 2018/2, 2021, 2026, 2027, 2029/1 (2029), 817/2 (817), 1200/2 (1200), 1205/3 (1205), 1835, 1839, 1990/4 (1990/2), 1997, 1999, 2019/4, 2029/2 (2029), 2042 obręb 0021 Oksywie (w nawiasach podano numery działek przed podziałem).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany jedynie po uprzednim umówieniu wizyty pod nr. tel. 58 668 24 11. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia tj. 19.01.2022 r. ostateczny termin do złożenia odwołania upływa 2.02.2022 r.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego na pełen etat (18 h).
Umowa o pracę na czas określony od 1.04.2022 r.
Termin składania dokumentów: CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym do 31.01.2022 r.
Miejsce i sposób składania dokumentów: w sekretariacie szkoły: ZSS nr 17, 81-311 Gdynia ul. Witomińska 25/27, tel. 58 620 72 25 lub elektronicznie: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4639/22/VIII/P z 4.01.2022 r.) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II w lokalizacji wskazanej w załączniku graficznym do ww. zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej na czas nieoznaczony na lokalizację Automatycznej Telemetrycznej Stacji Meteorologicznej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 24.01.2022 r. do 14.02.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu (ul. Olimpijska 5/9)
informuje o ogłoszonym przetargu pisemnym nieograniczonym (zwany dalej „przetargiem”) na „najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia w Gdyni Arenie w postaci pomieszczeń do celów prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej” na czas oznaczony 3 lat od dnia podpisania umowy. Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na BIP Gdyńskiego Centrum Sportu. Część jawna przetargu odbędzie się 2 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie GCS pod adresem ul. Olimpijska 5/9; 81-538 Gdynia, salka konferencyjna – pok. 01. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4657/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.01.2022 r., nieruchomości o łącznej pow. 10 392 m² położonej w Gdyni przy ul. Prusa 9-11, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako części dz. nr 1459, nr 1458, nr 1452, nr 1410, nr 1318, nr 1320 oraz działki nr 1462 i nr 1411, przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność statutową Związku Harcerstwa Polskiego Hufca ZHP Gdynia.
Wykaz został opublikowany na okres 21 dni od 20 stycznia 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 25 lutego 2022 r. o godz. 10.00, w sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 lutego 2022 r. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć prawo własności nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Miętowej 54 o pow. 463 m2, ul. Krośnieńskiej o pow. 365 m2, ul. Knyszyńskiej o pow. 743 m2, ul. Malinowej 10 o pow. 1473 m2, ul. Malinowej 12 o pow. 593 m2, ul. Malinowej 14 o pow. 623 m2, ul. Malinowej 15A o pow. 404 m2, ul. Malinowej 15B o pow. 378 m2, ul. Malinowej 15C o pow. 608 m2, ul. Malinowej 17A o pow. 1030 m2 i ul. Jurkiewicza o pow. 697 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w gazecie „Dziennik Bałtycki” 25.01.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz www.eto.um.gdynia.pl. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 48, 668 85 10.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/452/19 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.02.2022 r. do 1.03.2022 r., w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 9.02.2022 r. o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu 5.02.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2022 r. w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
– elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4656/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 187 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Władysława IV, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 222, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00007492/2 oraz jako część działki nr 235/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024533/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony- 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na kasy sprzedażowe biletów publicznego transportu oraz cel sportowo-rekreacyjny - rozwój technologii e-sportu.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 19 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nr 3/2022 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gdyni, położonych w Gdyni pomiędzy dzielnicami Obłuże i Pogórze, oznaczonych jako działki nr 20, 1, 18, 26, 70, 77, 78, obręb Obłuże – 0020, oraz nr 1370, 1990, 2056, obręb Pogórze – 0023, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni na realizację celu publicznego, na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 28.01.2022 r. do 18.02.2022 r.