1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5114/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2022 roku, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Grodnieńskiej oznaczonej w obrębie 0019 Mały Kack jako działka nr 3640, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, o powierzchni 49 m² z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 3.06.2022r. do 24.06.2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5116/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2022 roku, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej oznaczonej w obrębie 0022 Orłowo jako działka nr 87, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, o powierzchni 343 m² z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu – rekreacja, zieleń, pomieszczenia gospodarcze. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 3.06.2022r. do 24.06.2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5121/22/VIII/R z dnia 02.06.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 40 000,00 PLN w okresie od dnia 13.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 13.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 30 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej – do 1 lipca 2022 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie www.gdynia.pl.
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela oligofrenopedagoga w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24.
Termin składania dokumentów: 13.06.2022 r. Miejsce składania dokumentów: sekretariat ZSS nr 17, ul. Witomińska 25/27, lub mailowo: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych w wymiarze 0,5 etatu.
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać do 24.06 w sekretariacie szkoły przy ul. Wejherowskiej 55 w godz. 8.00-15.00.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: inspektora / starszego inspektora /specjalisty w Samodzielnym Referacie ds. Wód Opadowych (1 etat).
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 19.06.2022 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora w Samodzielnym Referacie ds. Wód Opadowych”.
Szczegóły na bip.um.gdynia.pl/praca.
***
Rada Nadzorcza Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni.
Szczegóły postępowania dostępne na stronie internetowej spółki www.spls.pl.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Dąbka 207)
zatrudni:
  • nauczyciela przedmiotów odzieżowych (w pełnym wymiarze godzin),
  • nauczyciela matematyki (w pełnym wymiarze godzin),
  • pedagoga szkolnego (w pełnym wymiarze godzin).
Informacja pod nr. tel. 58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24
lub mailowo: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na stronie internetowej www.eto.um.gdynia.pl, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej „38A”, oznaczonej jako działka nr 1844, obręb 0023_Pogórze, o powierzchni 3 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00047971/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 5118/22/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5118/22/VIII/P z 31.05.2022 r., wywieszony został na okres od 2.06.2022 r. do 23.06.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 1 sierpnia 2022 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć prawo własności następujących nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Knyszyńskiej 3 o pow. 743 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1 209 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1 359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1 345 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2, ul. Białostockiej 3 o pow. 101 m2, ul. Władysława IV o pow. 363 m2, ul. Miętowej 54 o pow. 463 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2, ul. Miłosza o pow. 3 018 m2 i ul. Leszczynki 183-187 o pow. 13 140 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w dniu 03.06.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, dzwoniąc na numery: (58) 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 48, 668 85 10.
***
Dotacje na remonty zabytków
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 10 Lutego 29, mając na uwadze uzyskaną dotację na prace konserwatorskie z budżetu Miasta Gdyni, ogłasza iż poszukuje wykonawcy prac polegających na remoncie elewacji tylnej budynku. Szczegółowe informacje o wielkości i zakresie prac dostępne są do uzyskania u członków zarządu Bogdana Walczyńskiego pod nr. tel. 504 022 869 lub Jana Rogało pod nr. tel. 504 159 019.
Pisemne należy składać w formie elektronicznej na adres: wspolnota.10lutego29@gmail.com do 24.06.2022 r. Wymagane jest doświadczenie w realizacji prac remontowych przy zabytkach.
***
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 13 poszukuje wykonawcy robót, polegających na wymianie obróbek blacharskich dachu budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13. Wykonawca prac winien posiadać doświadczenie przy realizacji robót budowlanych przy budynkach zabytkowych. Uproszczoną specyfikację zamówienia można uzyskać w biurze administratora nieruchomości ADA DOM S.C. ul. Starowiejska 45 lok. 201 w Gdyni w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30-14.00, środa 9.00-16.30, tel. 58 6200367, 503 322 870. Pisemne oferty należy składać w siedzibie ADA DOM S.C. adres j.w. w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 09.06.2022 08:41
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.06.2022 08:56
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona