1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 10 uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVIII/684/17 z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 533 i z 2018 r. poz. 3902), w zw. z uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLVI/1425/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni, zawiadamia o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gdyni konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Gdyni.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców Gdyni na temat zmiany granic miasta, polegającej na włączeniu do obszaru Gdyni nieruchomości oznaczonych w obrębie ewidencyjnym nr 0031, ZATOKA, jako działki nr 1, 2, 3, o łącznej powierzchni 25630,2201 ha, pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie 1-15 grudnia 2022 r. w następujących formach:
1) pisemnie, poprzez wypełnienie ankiety i złożenie do wrzutni w siedzibach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i ul. 10 Lutego 24,
2) pisemnie, poprzez wypełnienie i złożenie ankiety w Biurze ds. Dzielnic przy ul. Armii Krajowej 24 oraz siedzibach rad dzielnic;
3) poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.
Opinie wyrażone w inny sposób lub po terminie opisanym powyżej nie będą brane pod uwagę. O skutecznym wyrażeniu opinii decyduje data wpływu.
Informacji na temat konsultacji udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni pod nr. tel. 58 668 86 00 oraz mailowo: wydz.organizacyjny@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5745/22/VIII/R z dnia 22.11.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11” oraz zaprasza do składania ofert.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania łącznie w wysokości do 457 448 zł w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 – 208 600 PLN,
Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 – 248 848 PLN.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Oferty składane w systemie www.witkac.pldo 14.12.2022 r. do godz. 14.00.
„Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu Witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego, ul. Grabowo 2 w Gdyni, w godz. 7.30-15.30, jednak nie później niż do 15.12.2022 r. do godz. 12.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej CAR i Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz na tablicy ogłoszeń w CAR.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Administracyjno-Rozliczeniowego i Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń CAR i GCOP w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 5760/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o powierzchni 32 m2 – stanowiącej część działki nr 25 obręb 0009 Babie Doły – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – położonej w Gdyni przy ulicy Ikara – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem punkt selektywnej zbiórki odpadów – na czas nieoznaczony – w lokalizacji wskazanej w Załączniku Graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 28.11.2022 r. do 19.12.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 10, art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. z 2022r.poz 176 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 04.10.2022r. Prezydenta Miasta Gdyni, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Artura Ryś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn: „Budowa dodatkowej jezdni ulicy Nowowiczlińskiej, drogi powiatowej nr 1641G” lokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych.
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi powiatowej: województwo pomorskie, miasto Gdynia, obręb 0017, Karwiny: 6/3, 6/4, (6/2), 25/3, 25/4, (25/2), 13/3, 13/4, (13/2), 14/3, 14/4, (14/2).
Wykaz działek objętych obowiązkiem budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy/przebudowy innych dróg publicznych, budowy/przebudowy zjazdów: województwo pomorskie, miasto Gdynia, obręb 0017, Karwiny 6/3, (6/2), 25/3, (25/2), 13/3, (13/2), 14/3, (14/2),
Działki, z których korzystanie będzie ograniczone, dla realizacji prac określonych w projekcie budowlanym: Województwo pomorskie, miasto Gdynia, obręb 0017, Karwiny 13/1, (13/2), 25/1, (25/2), 14/1, (14/2),
* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, po uzgodnieniu terminu pod nr. tel. 58 668 84 27.
***
Konsulat Kultury | Gdyńskie Centrum Kultury (ul. Jana z Kolna 25)
zatrudni dwie osoby sprzątające na umowę-zlecenie.
Wymiar czasu pracy: 20-40 godzin tygodniowo, praca również w weekendy.
Szczegóły ogłoszenia na stronie konsulatkultury.pl, zakładka: praca.
Ogłoszenie ważne do 15.12.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5759/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o powierzchni 12 m2 – stanowiącej część działki nr 25 obręb 0009 Babie Doły – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – położonej w Gdyni przy ulicy Ikara – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem punkt selektywnej zbiórki odpadów – na czas nieoznaczony – w lokalizacji wskazanej w Załączniku Graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 28.11.2022 r. do 19.12.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu (będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 5758/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości o powierzchni 53 m2 – stanowiącej część działki nr 2095 obręb 0021 Oksywie – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - położonej w Gdyni przy ulicy Kępa Oksywska / ks. Edmunda Makowskiego – do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na rekreację, zieleń, uprawę roślin - na czas oznaczony: do 3 lat – w lokalizacji wskazanej w Załączniku Graficznym do w/w Zarządzenia.
Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni: od 28.11.2022 r. do 19.12.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5747/22/VIII/R z 22.11.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 636 735,00 PLN w okresie od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Termin składania ofert: składane wyłącznie w systemie www.witkac.pldo 15.12.2022 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 16.12.2022 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5748/22/VIII/R z 22.11.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 60 500,00 PLN w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Termin składania ofert: oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pldo 15 grudnia 2022 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 16 grudnia 2022 r. w sekretariacie MOPS do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 2 lutego 2023 r. o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 30 stycznia 2023 r. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć prawo własności następujących nieruchomości położonych w Gdyni przy: ul. Fregatowej o pow. 2327 m2, ul. Mokwy 13 o pow. 417 m2, ul. Skrzypowej 30A o pow. 1938 m2, ul. Korzeniowskiego 9 o pow. 2 118 m2 i ul. Łopianowej o pow. 2324 m2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w dniu 28.11.2022 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń tut. Urzędu – www.eto.um.gdynia.pl Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 48, 668 85 10.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/482/19 Rady Miasta Gdyni z 18 grudnia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego w dniach od 10.12.2022 r. do 10.01.2023 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 21.12.2022 r. o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu 14.12.2022 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2023 r. w formie:
1) papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
lub
2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@bpp.gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na ww. stronie internetowej.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 5749/22/VIII/R z 22.11.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem to środki finansowe w wysokości do 130 000,00 zł w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Termin składania ofert – oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl do 15 grudnia 2022 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej do 16 grudnia 2022 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z opracowaniem ostatecznej wersji Regulaminu działania Rady Mieszkańców i Regulaminu działania przestrzeni współdzielonych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 w 2023 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2023 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 62.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 2.01.2023 r. do 31.10.2023 r. Termin składania ofert ustala się do 21.12.2022 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz". Informacji w sprawie konkursu udziela p. Monika Listwoń: 58 727 39 21, m.listwon@lis.gdynia.pl.


  • ikonaOpublikowano: 01.12.2022 10:04
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.12.2022 10:29
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona