1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5988/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni o powierzchni 737 m2, oznaczonej jako część działki nr 3299 i wykazu Nr 5/2023 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 1223 m2, oznaczonej jako część działki nr 3300 obręb nr 0022 Orłowo, położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz na terenie przyległym, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca do 1 września w latach: 2023, 2024, 2025, w drodze dwuetapowego przetargu, z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem techniczno-sanitarnym (sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, urządzenia związane z zasilaniem obiektu itp.)
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 26 stycznia 2023 r. Wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa został zamieszczony na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 czerwca do 1 września w latach: 2023, 2024, 2025, nieruchomości stanowiących własność: Gminy Miasta Gdyni oznaczonej jako część działki nr 3299 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 o pow. 737m2 (w tym 539m² powierzone w administrowanie Gdyńskiemu Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni) oraz Skarbu Państwa oznaczonej jako część działki nr 3300 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00111187/3 o pow. 1223 m², położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz terenie przyległym, z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem techniczno – sanitarnym (sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, urządzenia związane z zasilaniem obiektu itp.). Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego w wysokości 7,50 zł/m²+ 23 % VAT. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł. I etap przetargu odbędzie się 1 marca 2023 roku o godz. 11.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54). Wadium za nieruchomości w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 28 lutego 2023 roku do godziny 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668 81 58) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty. Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5980/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 52 m² położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako działka nr 1161 i część działki 1163, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr: KW GD1Y/00007468/5, KW GD1Y/00006818/7; przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 26 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5981/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 84 m² położonej w Gdyni przy ul. Skarbka, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako część działki 1468, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00125951/1; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 26 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5979/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 30 m² położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, obręb 0029 Witomino - Leśniczówka, oznaczonej jako działka 318, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00006168/5, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Grunt jest zabudowany pawilonem handlowym. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – usługi krawieckie. Przez okres dzierżawy ww. gruntu, Dzierżawca jest uprawniony do współkorzystania - z pozostałymi dzierżawcami – z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o pow. 12 m2 położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, obejmującej część działki nr 318 obręb 0029 Witomino – Leśniczówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00006168/5, zabudowanej pawilonem sanitarnym (WC).
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 26 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5979/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 30 m² położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, obręb 0029 Witomino - Leśniczówka, oznaczonej jako działka 318, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00006168/5, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Grunt jest zabudowany pawilonem handlowym. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – usługi krawieckie. Przez okres dzierżawy ww. gruntu, Dzierżawca jest uprawniony do współkorzystania - z pozostałymi dzierżawcami – z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, o pow. 12 m2 położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, obejmującej część działki nr 318 obręb 0029 Witomino – Leśniczówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00006168/5, zabudowanej pawilonem sanitarnym (WC).
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 26 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informujeo wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5984/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2023r., nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim oznaczonej w obrębie 0022 Orłowo jako części działek nr 335 i nr 336 o powierzchni 2754 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zespole tymczasowych pasaży handlowych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od dnia 28.01.2023r. do 18.02.2023r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie neurologopedyczne osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni.
Na mocy Zarządzenia Nr 5954/23/VIII/O z 17 stycznia 2023 r. przyznano dotację Fundacji Wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami”. Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w latach 2023 – 2025: 180.000 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5976/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2023 roku, nieruchomości o powierzchni 250 m² położonej w Gdyni przy ul. Cumowników, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako działka nr 2120/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00114264/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działkę przydomową.
Wykazy zostały opublikowane na okres 21 dni od dnia 31 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazów nieruchomości Gminy Miasta w Gdyni, stanowiącej pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do oddania w najem. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 5966/23/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 24.01.2023 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 26.01.2023 r. do 16.02.2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5983/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2023 roku, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej oznaczonej w obrębie 0019 Mały Kack jako części działki nr 1264/2 o powierzchni 61 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – rekreacja, zieleń, uprawa roślin.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od dnia 28 stycznia 2023 r. do 18.02.2023 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5977/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2023 roku, nieruchomości o powierzchni 268 m² położonej w Gdyni przy ul. Cumowników, obręb 0022 Orłowo, oznaczonej jako działka nr 2120/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00114264/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działkę przydomową.
Wykazy zostały opublikowane na okres 21 dni od dnia 31 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/ wykazu Nr 3/2023 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej – działka nr 2004 o pow.0,0091 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21dni - od 9 lutego 2023 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
Na mocy Zarządzenia Nr 5974/23/VIII/O z 24.01.2023 r. przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań w łącznej kwocie 216.000 zł następującym organizacjom:
1. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju na zadanie „Klub Działań Różnych” przyznana kwota 30 000 zł;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na zadanie „Nowa Perspektywa” przyznana kwota 30 000 zł;
3. Fundacja Wielkie Rzeczy na zadanie „Jestem – jesteśmy – wsparcie kompetencji społecznych dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców" przyznana kwota 20 000 zł;
4. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin na zadanie "Aktywizacja, integracja, grupy wsparcia" przyznana kwota 8 000zł;
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON na zadanie "Super Opiekun" przyznana kwota 8 000 zł i "Razem będzie raźniej" przyznana kwota 5 000 zł;
6. Stowarzyszenie Cool-awi na zadanie „Emocje w sztuce" przyznana kwota 6 000 zł;
7. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym na zadanie "ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi" przyznana kwota 28 000 zł;
8. Związek Inwalidów Wojennych RP na zadanie „Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP o/Gdynia" na zadanie 7 000 zł;
9. Fundacja Sport na Zdrowie na zadanie " Akcja INTEGRACJA - start" przyznana kwota 15 000 zł;
10. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” na zadanie "Integracyjny klub głuchoniemych 2023" przyznana kwota 7 000 zł;
11. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” na zadanie „A kilku tu klika” przyznana kwota 5 000 zł;
12. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży na zadanie „Morze dla niepełnosprawnych 2023" przyznana kwota 10 000 zł;
13. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” na zadanie "„My Samodzielni 2023" przyznana kwota 11 000 zł;
14. Fundacja Prosto z Serca na zadanie „Odkryj w sobie siłę 2 edycja – program aktywizacji społecznej i integracji" przyznana kwota 8 000 zł;
15. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa na zadanie „Akceptacja – grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami" przyznana kwota 8 000 zł;
16. Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego na zadanie „Idziemy po mistrzostwo – futsal bez barier – integracja społeczna w Sekcji Futsal KGKN" przyznana kwota 4 000 zł oraz „Bo na kibicowanie nie ma leku – reaktywacja – rehabilitacja społeczna przez sport, wypoczynek i edukację osób niepełnosprawnych" przyznana kwota 6 000 zł.

Dyrektor Prywatnego Technikum Gastronomicznego E. T. Mazurek zatrudni nauczyciela języka polskiego. Kontakt pod nr. tel. 691 622 866.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1) zatrudni na stanowisko:
- opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię z uprawnieniami (pełen etat);
- nauczyciela wspomagającego do oddziału przedszkolnego (pełen etat);
- nauczyciela wspomagającego do świetlicy (niepełny etat 1/2);
- pomoc nauczyciela (niepełny etat 1/10).
Więcej informacji pod nr tel. 58 624 09 74.
CV należy przesłać mailowo na adres: sp35@sp35gdynia.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magiczny Zakątek” (ul. Łowicka) prowadzi nabór uzupełniający dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka niepubliczna.
Więcej informacji pod nr. tel. 502 500 030 lub mailowo: magiczny-zamek.pl.

  • ikonaOpublikowano: 02.02.2023 10:32
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.02.2023 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona