1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Przed nami L sesja Rady Miasta

W środę 8 lutego o godz. 12.00 w sali 105 rozpocznie się L sesja Rady Miasta Gdyni. Radni tradycyjnie spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/52).


Porządek obrad przewiduje otwarcie sesji Rady Miasta, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLVIII i XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Redłowo.
Podczas obrad głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał w sprawach:
5.1. wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Gdyni,
5.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Cisowa i Pogórze w Gdyni, rejon linii kolejowej nr 228,
5.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: A. Kordeckiego, gen. Orlicz-Dreszera i Kalksztajnów,
5.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej,
5.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Łużyckiej i Sportowej,
5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej,
5.7. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu "BuildON - Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont EUROPA,
5.8. przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
5.9. nadania nazwy Plac Henryka Baranowskiego placowi u nasady mola w dzielnicy Orłowo,
5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szzkole i w domu" na lata 2019-2023”
5.12. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2023 – 2024”,
5.13. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni,
5.14. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości od osób fizycznych,
5.15. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr C/23 położonego przy ul. Knyszyńskiej stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu,
5.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja,
5.17. wyrażenia zgody na zbycie 1/4 udziału w prawie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego usytuowanego w Gdyni przy ul. Krawieckiej,
5.18. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk,
5.19. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Głogowej,
5.20. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Skarbka,
5.21. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej,
5.22. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 2,
5.23. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54 w Gdyni,
5.24. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr 3 położonego przy ul. Pomorskiej 27a stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu,
5.25. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.26. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72,
5.27. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gospodarskiej,
5.28. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Lipowej,
5.29. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego,
5.30. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 43. Na zakończenie zostanie przedstawionesprawozdanie z prac Komisji Kultury,interpelacje i wolne wnioski.Ustalony zostanie terminu następnej sesji.

ikona