688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Pamiętaj o podatku!

Wydział Dochodów przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od
nieruchomości na rok 2005. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży on na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach niemających osobowości prawnej. Termin złożenia deklaracji upływa 15 stycznia 2005 roku.
Ponadto podatnicy podatku od środków transportowych powinni złożyć
deklaracje do dnia 15 lutego 2005 roku.
W stosunku do osób, które nie wywiążą się z wyżej wymienionych obowiązków
zostaną zatosowane przepisy ustawy z dnia 10 września 1999r. - Kodeks
karno - skarbowy
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668-82-50 lub na stronie
internetowej www.gdynia.pl

ikona