691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Informacje o środowisku... przez internet

Gdynia, jako jedyny samorząd w województwie pomorskim i jeden
z 30-tu w kraju, została wytypowana przez Ministerstwo Środowiska
do uczestniczenia w projekcie PHARE 2002 PL 2002/000-580.05.03 222;Wzmocnienie ochrony środowiska”, którego ideą jest stworzenie warunków do skutecznego wprowadzenia w życie prawa unijnego przez administrację rządową i samorządową odpowiedzialną za ochronę środowiska, w szczególności w zakresie wdrażania
i wprowadzania w życie przepisów dotyczących dostępu do informacji
o środowisku.
W lutym 2003 r. weszła w życie dyrektywa 2003/4/WE
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku, w szczególności przez Internet. Dyrektywa ta nakłada obowiązek udostępniania informacji m. in. o obszarach morskich
i brzegowych, a także o różnorodności biologicznej i organizmach zmodyfikowanych genetycznie oraz informacje o odpadach. Ponadto mówi o udostępnianiu raportów z realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, informacji o stanie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi łącznie ze skażeniem łańcucha pokarmowego.
Koniecznie stało się rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia postanowień tej dyrektywy w Polsce. W ramach wspomnianego wcześniej projektu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdyni otrzyma sprzęt komputerowy (10 komputerów z drukarkami
i skanerem). Każdy zestaw ma zainstalowane oprogramowanie.
W ramach projektu utworzony zostanie portal internetowy, na którym w najbliższych miesiącach:
- umieszczone zostanie oprogramowanie dla organów administracji publicznej, które stanie się standardem prezentowania informacji o środowisku w skali całego kraju,
- przygotowane zostaną moduły szkoleniowe w systemie e-learning dla pracowników administracji na szczeblu powiatu,
- zgromadzone i zebrane zostaną inne przydatne dla administracji informacje o środowisku i jego ochronie, w tym odnośniki do elektronicznych baz danych istniejących lub tworzonych w resorcie środowiska.