691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Program "Student" - dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że od dnia
1 stycznia br. rozpoczyna się realizacja rozszerzonej wersji programu "STUDENT" - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".
O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które zaliczyły I semestr z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równoważnym), które są:
- studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających
- studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,
- studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
- słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
- uczniami szkół policealnych,
- studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskie, uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły:
- od 20 stycznia do 20 lutego każdego roku realizacji programu,
- od 20 sierpnia do 20 września każdego roku realizacji programu.
Wysokość dofinansowania w jednym semestrze może wynieść do 4.120,00 zł.
Dofinansowanie może obejmować m. in. koszty:
- opłat za studia,
- zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów,
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych.
Szczegółowe informacje na temat zasad w/w programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 32 tel. 554 85 16 lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.